ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 35/2013 επέβαλε στην εταιρεία Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής ο «ΠΟΑ») πρόστιμο συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων και οκτακόσιων τριάντα δύο Ευρώ (€276.832,00) για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), στα πλαίσια εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Α/φοί Λανίτης Λτδ (εφεξής η «Α/φοί Λανίτης») εναντίον του ΠΟΑ
19/04/2013

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από τον ΠΟΑ.

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2012 της Α/φοί Λανίτης Λτδ, αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις από μέρους του ΠΟΑ του άρθρου 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος, προχώρησε σε εξυπακουόμενη/μερική άρνηση συναλλαγής με την καταγγέλλουσα εταιρεία μέσω του περιορισμού της διάθεσης στην αγορά χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος, προς ζημιά των καταναλωτών, αφού επηρέασε τις επιλογές τους και τους δυσκόλεψε να εξεύρουν το προϊόν της καταγγέλλουσας, ήτοι το φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα της Α/φοί Λανίτης, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου. Σε σχέση με την κατ΄επίκληση εφαρμογή του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. Σε σχέση με την κατ΄επίκληση εφαρμογή του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έκρινε ότι η καταγγελλόμενη δεν διαφαίνεται να επηρεάζει το διακοινοτικό εμπόριο με ουσιαστικό τρόπο σε τομείς ή έναντι πελατών που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ανταγωνιστών από άλλα κράτη μέλη στην προσφορά του νωπού αγελαδινού γάλακτος. Η δε αγορά παραγωγής προϊόντων από νωπό αγελαδινό γάλα στην παρούσα υπόθεση, αφορά μόνο την παραγωγή αυτών των προϊόντων εντός της αγοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων του ΠΟΑ σε σχέση με τον μετριασμό της ποινής, και αφού έλαβε υπόψη της τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, και επιβαρυντικών και ελαφρυντικών παραγόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Η Επιτροπή, κατά την επιβολή του ύψους του προστίμου, σημείωσε επίσης τα εξής:

(α) Η προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος στην καταγγέλλουσα εταιρεία αποτελούσε και αποτελεί απαραίτητη πρώτη ύλη για τη δραστηριοποίηση της στην αγορά παστερίωσης αγελαδινού γάλακτος.

(β) Ο ΠΟΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος και όφειλε, ενόψει και της ειδικής ευθύνης που είχε, να δρα με τρόπο ώστε να μην πλήττεται ο ανταγωνισμός σε αγορές επομένου σταδίου λόγω δικών του ενεργειών. Ο περιορισμός της προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος προς την καταγγέλλουσα από τον ΠΟΑ, καθιστά την παράβαση του Νόμου σοβαρότερη λόγω του ότι και ο ίδιος δραστηριοποιείται στο επόμενο στάδιο της αγοράς μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Papouis Dairies Ltd, για την οποία φρόντισε να διασφαλίσει τις ποσότητες νωπού αγελαδινού γάλακτος που θα χρειαζόταν τόσο πρακτικά όσο και με σχετική συμφωνία.

(γ) Λόγω της ύπαρξης ποσοστώσεων στην παραγωγή και της ευαισθησίας του νωπού αγελαδινού γάλακτος που καθιστά ασύμφορη την εισαγωγή του, αλλά και της κατοχής δεσπόζουσας θέσης από τον ΠΟΑ, δεν υπάρχουν συμφέρουσες εναλλακτικές λύσεις για την καταγγέλλουσα.

(δ) Παρά τη μικρή χρονική διάρκεια της παράβασης του ενός μηνός, οι επιπτώσεις των ενεργειών του ΠΟΑ, όπως διαπιστώνεται από δημοσιεύματα και σχετικά παράπονα, επέφεραν έλλειψη γάλακτος και άρα είχαν αντίκτυπο στην αγορά και στον καταναλωτή γενικότερα.

(ε) Η καταγγελλόμενη δεν έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες παραβάσεις του Νόμου.

(στ) Ο ΠΟΑ, έχοντας κληθεί ενώπιον της Επιτροπής σε αριθμό περιπτώσεων, γνώριζε και/ή όφειλε να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να συνεκτιμήσει την αδυναμία της επιχείρησης να πληρώσει το πρόστιμο σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή δεν βασίζει οποιαδήποτε μείωση του προστίμου που χορηγείται για αυτό τον λόγο στην απλή διαπίστωση μίας προβληματικής ή ελλειμματικής οικονομικής κατάστασης. Μία τέτοια μείωση χορηγείται μόνο βάσει αντικειμενικών αποδείξεων ότι η επιβολή του προστίμου θα έθετε την οικονομική βιωσιμότητα της εμπλεκόμενης επιχείρησης ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του δικηγόρου του ΠΟΑ σε σχέση με το μετριασμό της ποινής και συγκεκριμένα για τον αντίκτυπο που οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις έχουν στον ΠΟΑ, προχώρησε και ζήτησε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία των εν λόγω δηλώσεων του, τα οποία και ο ΠΟΑ απέστειλε.

Η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που η οικονομική κρίση δημιούργησε στον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο και στον ΠΟΑ, στη βάση στοιχείων που στάλθηκαν, αλλά και το ότι κατά πάγια νομολογία η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη, κατά τον καθορισμό του προστίμου, τα αρνητικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης, αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία που απέστειλε ο ΠΟΑ, τα οποία και συνεκτίμησε μαζί με όλους τους άλλους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Η Επιτροπή, συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, ομόφωνα έκρινε ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων και οκτακόσιων τριάντα δύο Ευρώ (€276.832).

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής