Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου της Heta Real Estate d.o.o. Beograd, διαφόρων οχημάτων ειδικού σκοπού και ορισμένων ακινήτων από τις APS Capital Group s.r.o., Loan Management Investicni Fond a.s., Balbec Invest III S.a.r.l. και Seta Subco 1 S.a.r.l.
05/03/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρείες APS Capital Group s.r.o., Loan Management Investicni Fond a.s., Balbec Invest III S.a.r.l. και Seta Subco 1 S.a.r.l., αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της Heta Real Estate d.o.o. Beograd, διαφόρων οχημάτων ειδικού σκοπού και ορισμένων ακινήτων.

Η APS Capital Group s.r.o. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμου στης Τσεχίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον Όμιλο εταιρειών της APS, ο οποίος τελικώς ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο. Ο Όμιλος APS δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων χρεών και ανάκτησης χρεών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Η Loan Management Investicni Fond a.s. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσεχίας. Η LMIF είναι κλειστού τύπου οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, με αντικείμενο την επίτευξη μακροπρόθεσμης και υπέρ το μέτριο αξιοποίησης κεφαλαίων που προκύπτουν από τοποθετημένες έμμεσες ή άμεσες επενδύσεις σε εισπρακτέα. Η LMIF είναι μέρος του Ομίλου της Machinery Investments που επικεντρώνεται σε επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς – οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου αποτελούνται από επιχειρήσεις μη εξυπηρετούμενων χρεών, μηχανημάτων και ακινήτων.

Η Balbec Invest III S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού που συστάθηκε για τους σκοπούς της κοινοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης. Η Balbec είναι μέρος του ομίλου εταιρειών που τελικώς ελέγχεται από την InSolve Capital G.P. Parent, LLC, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (στο εξής ο «Όμιλος Balbec»). Ο Όμιλος Balbec είναι ένας ιδιωτικός διεθνής επενδυτικός οίκος με εξειδίκευση στην εύρεση, απόκτηση και διαχείριση μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών επενδύσεων.

Η Seta Subco 1 S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία είναι όχημα ειδικού σκοπού που συστάθηκε για τους σκοπούς της κοινοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης. Η Seta ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται συνδεδεμένες οντότητες της Apollo Management L.P., η οποία επενδύει σε εταιρείες και χρέος που εκδίδεται από εταιρείες σε διάφορους τομείς διεθνώς, π.χ. εταιρείες στις βιομηχανίες χημικών, κρουαζιέρων, ασφάλειας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συσκευασιών γυαλιού.

Η επιχείρηση στόχος στην παρούσα συγκέντρωση αποτελείται από (ι) την εταιρεία Heta Real Estate d.o.o. Beograd η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σερβίας. Η Heta κατέχει και διαχειρίζεται ένα μέρος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στη Σερβία τα οποία ανήκαν προηγουμένως στο χαρτοφυλάκιο της Hypo Bank A.G., (ιι) τα Οχήματα Ειδικού Σκοπού HGS BKP d.o.o. Beograd, Hypo Park Dobanovci d.o.o., Landtrust d.o.o. και Terra Land d.o.o.. Τα εν λόγω Οχήματα Ειδικού Σκοπού συστάθηκαν για το σκοπό ανέγερσης ακινήτων και τη μελλοντική πώληση αυτών των ακινήτων, και (ιιι) διάφορα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στη Σερβία που είναι κυρίως γραφειακοί και οικιστικοί χώροι, οι οποίοι είναι ή πρόκειται να γίνουν εμπορικά αξιοποιήσιμοι δια της ενοικίασης ή πώλησης τους.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου