Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Astrobank Public Company Ltd του ενεργητικού, παθητικού και των εργασιών του υποκαταστήματος της Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο
23/04/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει η Astrobank Public Company Limited με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του ενεργητικού, παθητικού και των εργασιών του υποκαταστήματος της Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο.

Η Astrobank Public Company Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, Αρ. Ν. 66(Ι)/1997, ως έχει τροποποιηθεί, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελούν το ενεργητικό, παθητικό και οι εργασίες υποκαταστήματος της Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο που αφορούν το τραπεζικό τομέα.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017