Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 488/2014, επί της προσφυγής της ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, με την οποία επικυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής.
16/02/2018


Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Αιτητών
και

1. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
2. Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
Καθ΄ ων η Αίτηση
-------------------------------------
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, την 1η Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμό 488/2014 απόφαση, με την οποία απέρριψε την προσφυγή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»), επικυρώνοντας κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης, την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή στις 26.2.2014, δυνάμει του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος.

Αντικείμενο της προσβληθείσας απόφασης της Επιτροπής, ήταν η ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής με ημερομηνία 27.1.2014, με την οποία η Επιτροπή είχε αποφασίσει να ανακαλέσει την αρχικώς ληφθείσα απόφασή της, με αριθμό 39/2012 και ημερομηνία 3.9.2012, στη βάση της οποίας είχε επιβάλει στην ΑΤΗΚ συνολικό διοικητικό πρόστιμο €390.000, λόγω παράβασης των άρθρων 6(1)(α), 6(1)(β) και 6(1)(γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν.13(Ι)/2008) («ο Νόμος»), ως αυτός ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ως αποτέλεσμα της απόφασής της να φράξει τις υπερτιμημένες κλήσεις από χρήστες της προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας προς ζημία των καταναλωτών.

Το Δικαστήριο προέβη σε λεπτομερή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τη διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασής της και ανέλυσε διεξοδικά τους πολλαπλούς λόγους ακύρωσης, που τέθηκαν και αφορούσαν κύρια (α) τον ισχυρισμό ότι με τη δεύτερη ανάκληση, ήτοι την προσβαλλόμενη πράξη, δεν αναβιώνει η ανακληθείσα με την πρώτη ανάκληση διοικητική πράξη, και (β) στον ισχυρισμό περί πλάνης της Επιτροπής, έλλειψης δέουσας έρευνας και ανεπαρκούς αιτιολόγησης.

Σε σχέση με τον πρώτο λόγο ακύρωσης, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι ορθώς η Επιτροπή προχώρησε δια της προσβαλλόμενης ανακλητικής πράξης στην ανάκληση της πρώτης απόφασης ανάκλησης, ημερομηνίας 27.1.2014, εφόσον, πράγματι, προκύπτει ότι η Επιτροπή, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ν. ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2013) 3 Α.Α.Δ., (με την οποία κρίθηκε ότι η μη δημοσίευση της απόφασης διορισμού μελών συλλογικού διοικητικού οργάνου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν επηρεάζει το σύννομο του διορισμού), ορθώς διαπίστωσε ότι λανθασμένα και/ή πεπλανημένα είχε αποφασίσει την εν λόγω πρώτη ανάκληση.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο: «Με την επίδικη ανάκληση, επήλθε διόρθωση του σφάλματος των καθ’ ων η αίτηση και, κατ’ επέκταση, αποκατάσταση της νομιμότητας. Περαιτέρω, σε άμεση συνάρτηση με τα πιο πάνω και υπό το φως της διαχρονικής νομολογίας επί του θέματος, καταλήγω ότι ορθώς οι καθ’ ων η αίτηση έκριναν ότι δια της επίδικης ανακλήσεως, η αρχική απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στους αιτητές αναβίωσε.»

Επί των λόγων που τέθηκαν περί πλάνης της Επιτροπής, έλλειψης δέουσας έρευνας και ανεπαρκούς αιτιολόγησης, το Δικαστήριο έκρινε ότι: «δεν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για να παρασχεθεί στους αιτητές εκ νέου το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, εφόσον η απόφαση ημερομηνίας 3.9.2012 παρέμεινε ουσιαστικά άθικτη. Είναι δε εξίσου σαφές ότι η επίδικη ανακλητική πράξη στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και λήφθηκε ασχέτως της υπαιτιότητας των αιτητών, σε κάθε δε περίπτωση, δεν συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά των αιτητών. Με αυτά τα δεδομένα, δε θα μπορούσε η προηγούμενη ακρόαση των αιτητών να επηρεάσει εν προκειμένω την κρίση της Διοίκησης όσον αφορά τη λήψη της επίδικης απόφασης.»

Το Δικαστήριο, αφού έκρινε ως αβάσιμους τους προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης, απέρριψε την προσφυγή της ΑΤΗΚ, και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 488/2014 του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/2BA779DBBDFF386AC225822B0039CF2A/$file/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%81.%20488_%202014.pdf

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


16/2/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου