Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa από τον όμιλο εταιρειών Cargotec, μέσω των εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway AS Cargotec Norway AS
11/09/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Cargotec Norway AS και MacGregor Netherlands Holding B.V. με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa μέσω της απόκτησης όλων των εταιρικών δικαιωμάτων (partnership interests) στην εταιρεία HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (στο εξής «HUM») και 100% των ψήφων και μετοχών στις εταιρείες HATLAPA Marine Holdings AS (στο εξής «HAM»), HATLAPA Asia Pacific Pte. Ltd. (στο εξής «HAP») και ISMS Holding Ltd. (στο εξής «ISMS»), από τον όμιλο εταιρειών Cargotec μέσω των έμμεσα εξ ολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V και Cargotec Norway A/S.

Οι εταιρείες MacGregor Netherlands Holding B.V και Cargotec Norway A/S είναι μέλη του ομίλου Cargotec και δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας των εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών. Οι εν λόγω εταιρείες προσφέρουν εξοπλισμό χειρισμού φορτίου και καταστρώματος, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ροής φορτίων για τις θαλάσσιες μεταφορές και υπεράκτιες βιομηχανίες. Η εταιρεία MacGregor Netherlands Holding B.V δραστηριοποιείται στην Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες και προμηθεύοντας ανταλλακτικά σε Κύπριους πλοιοκτήτες. Η εταιρεία Cargotec Norway A/S παρέχει κυρίως υπηρεσίες μετά την πώληση και ανταλλακτικά για τα δικά της προϊόντα.

Ο όμιλος εταιρειών Hatlapa δραστηριοποιείται στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων, κατασκευάζοντας προϊόντα για την κατασκευή πλοίων και την υπεράκτια βιομηχανία. Οι δραστηριότητες του εν λόγω ομίλου στην Κύπρου εστιάζονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες/ανταλλακτικά τα οποία πωλούνται σε πλοιοκτήτες.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου