Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τις Letterone Investment Holdings SA και συνδεδεμένων ταμείων της Blantyre Capital Ltd της Ascendis Health Ltd, μέσω της CreditorCo
31/01/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι Letterone Investment Holdings SA και συνδεδεμένα ταμεία της Blantyre Capital Ltd, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι πρόκειται να προβούν σε απόκτηση της Ascendis Health Ltd, μέσω της CreditorCo.

Η Letterone Investment Holdings SA, είναι μία ιδιωτική επιχείρηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της φροντίδας υγείας, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογία και λιανεμπόριο. Ειδικότερα, η LetterOne Investment Holdings SA κάνει επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, μέσω της L1 Technology, στον υγειονομικό τομέα, μέσω της L1 Health και στον τομέα του λιανεμπορίου, μέσω της L1 Retail. Η LetterOne Treasury διαχειρίζεται τη ρευστότητα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις της LetterOne Investment Holdings SA.

Η Blantyre Capital Limited είναι επενδυτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο όμιλος αυτός επικεντρώνεται στη συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες για την επανέναρξη καλών επιχειρήσεων με προσωρινά οικονομικά προβλήματα.

Η CreditorCo, θα είναι εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, θα ελέγχεται από τις Letterone Investment Holdings SA και Blantyre Capital Ltd και θα είναι η Άμεση Αποκτώσα Επιχείρηση στην παρούσα συναλλαγή.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της Ascendis Health Ltd, η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες: (α) την Remedica Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, (β) την Farmalider, S.A., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ισπανίας, η οποία δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, (γ) την Sun Wave Pharma, επιχείρηση η οποία επικεντρώνεται κυρίως στη Ρουμανική αγορά και αποτελείται από δύο εταιρείες:

(i) Ascendis Wellness SRL (Ρουμανία), η οποία είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Ρουμανία. Η Ascendis Wellness διανέμει κυρίως συμπληρώματα διατροφής στην αγορά της Ρουμανίας.

(ii) Sun Wave Pharma International Ltd (πρώην Remedica IP Limited), εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ειδικεύτηκε στη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων συναφών προϊόντων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου