Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση του επί της προσφυγής με αρ. 919/2013, επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής με αρ.3/2013
10/10/2018


Κουτρουπή
Αιτήτριας
Και
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
Καθ΄ών η αίτηση
________________________________________________________________________________________________________

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο στις 11 Ιουνίου 2018, με απόφασή του επί της προσφυγής με αρ. 919/2013 επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής με αρ.3/2013 ημερομηνίας 22/1/2013, και απέρριψε την καταγγελία που υπέβαλαν η κυρία Κουτρουπή και ο σύζυγος της στην Επιτροπή, ισχυριζόμενοι πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας PREMAMAN S.A. Βελγίου στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας καθότι από τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, δεν στοιχειοθετούνταν παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 (στο εξής ο « Νόμος»).

Το Διοικητικό Δικαστήριο αφού εξέτασε τους λόγους προσφυγής που προβλήθηκαν σε συνάρτηση με τα ευρήματα της απόφασης της Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 6(2) του Νόμου, ανάμεσα σε άλλα υπογράμμισε ότι δυνάμει του εν λόγω άρθρου « […] δεν απαγορεύεται η σχέση οικονομική εξάρτησης, αλλά η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής.». Περαιτέρω, το Δικαστήριο στην απόφασή του επιβεβαίωσε πως το ποιος είναι υπόχρεος για την εξόφληση των οφειλών που είχαν προκύψει από τη μεταξύ τους συνεργασίας, «συνιστούσε ζήτημα ιδιωτικού δικαίου και ορθώς δεν απασχόλησε την Επιτροπή».

Το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Επιτροπή ευλόγως έκρινε ότι ο τερματισμός της Συμφωνίας Δικαιόχρησης, τερματίστηκε μονομερώς, αφού τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης «ήτοι ο όρος 13.1.2, στη βάση του οποίου προνοείτο δυνατότητα τερματισμού από την αδικηθείσα πλευρά, αφού δώσει γραπτή προειδοποίηση προς την άλλη πλευρά 15 ημερών, σε περίπτωση που εκκρεμεί οποιοδήποτε ποσό προς πληρωμή, το οποίο δεν αμφισβητείται ότι εκκρεμεί (και το οποίο θα επιλύσει άλλο forum) και/ή σε περίπτωση που από συμπεριφορά της άλλης πλευράς πλήττεται η φήμη της PREMAMAN (το οποίο και εν προκειμένω διαπιστώθηκε)». Περαιτέρω, το Δικαστήριο κατέληξε ότι η Επιτροπή ευλόγως διαπίστωσε ότι η καταγγέλλουσα, επανειλημμένα αδυνατούσε να καλύψει τις όποιες οφειλές της προς την PREMAMAN, ότι αυτή ενεργούσε κατά τρόπο που έπληττε την καλή φήμη της PREMAMAN και κατ’ επέκταση ότι δεν τηρούσε τους συμβατικούς όρους της Συμφωνίας Δικαιόχρησης. Σύμφωνα με το Διοικητικό Δικαστήριο «ευλόγως, επομένως, κατέληξε η Επιτροπή ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 6(2) του Νόμου, περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης και ως εκ τούτου, δεν έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου.»

Το Διοικητικό Δικαστήριο, ως εκ τούτου, απέρριψε τους λόγους προσφυγής, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή διενήργησε δέουσα έρευνα, εξέτασε κάθε πτυχή και όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6(2) του Νόμου και η κρίση της ήταν εύλογα επιτρεπτή.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 919/2013 του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί εδώ.


ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10/10/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου