Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 27/9/2018 για παραχώρηση δωρεάν μετρητών γλυκόζης αίματος και αντιδραστηρίων σε ταινίες σε δικαιούχους ασθενείς.
12/10/2018


Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αξιολογήσει τους μετρητές γλυκόζης αίματος και αντιδραστηρίων ταινιών ως μια συγκεκριμένη δέσμη προϊόντων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 27/9/2018, θα παραχωρούνται στους δικαιούχους ασθενείς μετρητές γλυκόζης και αντιδραστήρια σε ταινίες δωρεάν.

Το θέμα έχει απασχολήσει την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με το ενδεχόμενο παράβασης των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τους όρους και τις τιμές διάθεσης των συσκευών και όλων των αναλώσιμων προϊόντων που αφορούν την παρακολούθηση γλυκόζης (σακχάρου) στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αρ. 107/2012 που είχε προκηρυχθεί από το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, καθώς και τις τιμές διάθεσης αυτών μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, Συνδέσμων Διαβητικών καθώς και απευθείας στους καταναλωτές, την περίοδο από το 2013 έως 2016.

Η Επιτροπή στην απόφασή της, μεταξύ άλλων είχε σημειώσει ότι με δεδομένη τη φύση, το σκοπό και του αντικειμένου των Συμφωνιών Ανάθεσης, που είναι η κάλυψη σε ένα βαθμό των αναγκών των ασθενών με διαβήτη, και για να αποφευχθεί μελλοντικά ενδεχόμενη εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης που αποκτάται από μια επιχείρηση στη συγκεκριμένη δέσμη προϊόντων (συσκευές και ταινίες μέτρησης) ως αποτέλεσμα της ανάθεσης της Σύμβασης, οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει, κατά την ετοιμασία των εγγράφων Προσφορών Δημόσιων Διαγωνισμών, να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα δύο προϊόντα είναι αναπόφευκτα συνδυαζόμενα και θα πρέπει να εκτιμώνται οι τιμές και των δύο προϊόντων. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η κοστοστρέφεια των τιμών και των δύο συζευγμένων προϊόντων ώστε να αποφεύγεται καταχρηστική εκμετάλλευση στην τιμολόγηση οποιουδήποτε από τα συζευγμένα προϊόντα. Η Επιτροπή κοινοποίησε την εν λόγω απόφασή της προς το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας ότι αυτά αποτελούν συζευγμένα προϊόντα.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής εκδόθηκε στις 19/6/2017 και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στον σύνδεσμο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11/10/2018







  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου