ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

8. Ποια η εξουσία της Ε.Π.Α. προς συλλογή πληροφοριών;

Η Επιτροπή στη βάση των διατάξεων του άρθρου 30 του Νόμου, μπορεί να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, αλλά και επ΄ ονόματι και για λογαριασμό άλλων αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ε.Ε. Προς το σκοπό αυτό απευθύνει γραπτό αίτημα προς επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς..

Η επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η Υπηρεσία έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εντός της ταχθείσας προθεσμίας Σε περίπτωση που οι αιτηθείσες πληροφορίες δεν παραχωρηθούν από τις επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και ιδιωτικούς φορείς, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο (βλέπε ερώτηση 9).

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής