Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


8. Ποια η εξουσία της Ε.Π.Α. προς συλλογή πληροφοριών;

Η Επιτροπή στη βάση των διατάξεων του άρθρου 30 του Νόμου, μπορεί να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, αλλά και επ΄ ονόματι και για λογαριασμό άλλων αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ε.Ε. Προς το σκοπό αυτό απευθύνει γραπτό αίτημα προς επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς..

Η επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η Υπηρεσία έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εντός της ταχθείσας προθεσμίας Σε περίπτωση που οι αιτηθείσες πληροφορίες δεν παραχωρηθούν από τις επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και ιδιωτικούς φορείς, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο (βλέπε ερώτηση 9).
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου