Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


8. Ποια η εξουσία της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών;

Η Επιτροπή στη βάση των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου, μπορεί να συλλέγει πληροφορίες τις οποίες κρίνεται απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, αλλά και επ΄ ονόματι και για λογαριασμό άλλων αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ε.Ε. Προς το σκοπό αυτό απευθύνει γραπτό αίτημα προς επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Το πρόσωπο, η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας προς τους οποίους απευθύνεται το αίτημα, έχει υποχρέωση προς πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη, καθώς και σε ψηφιακή μορφή, η οποία δύναται να τύχει επεξεργασίας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αρνηθεί να συνεργαστεί με την έρευνα ή η απάντηση και/ή οι πληροφορίες που παρέχονται από το πρόσωπο, την επιχείρηση, την ένωση επιχειρήσεων, τον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στους οποίους απευθύνεται το αίτημα για παροχή πληροφοριών, είναι ελλιπείς, ασαφείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων και/ή διερεύνησης, η Επιτροπή δύναται να προβεί στην επιβολή κυρώσεων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να κλητεύσει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου εκπρόσωπου επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, εκπροσώπων άλλων νομικών προσώπων ή ιδιωτικό φορέα, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο, με σκοπό τη λήψη δηλώσεων και πληροφοριών καθώς και να διενεργεί όλους τους αναγκαίους αιφνίδιους ή μη ελέγχους σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου