Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Καταγγελίας των κ.κ. Κ.Μ. και Α.Μ με απόφασή της επέβαλε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών πρόστιμο συνολικού ύψους €78,889,28 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.
15/07/2019


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2019, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 13/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»), από μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών (εφεξής το «ΚΣΚ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία των κ.κ. Κ.Μ. και Α.Μ. ημερομηνίας 23/12/2015, εναντίον του ΚΣΚ, αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους του παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) και (δ) και 6(1)(α), (γ) και (2) του Νόμου.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 12/3/2019, έκρινε ότι το ΚΣΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για οικιακή χρήση στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά του και την πρακτική του καθορισμού αθέμιτων τιμών, που επέβαλλε προς τους καταγγέλλοντες, για την παροχή νερού για οικιστικούς σκοπούς εντός των Τουριστικών Αναπτύξεων στην κοινότητα Κουκλιών.

Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε ότι οι τιμολογήσεις του ΚΣΚ το 2015 στις οποίες επικεντρώνετο η καταγγελία, ήταν κατά πολύ ψηλότερες των προηγούμενων χρόνων. Μέσα από την οικονομική ανάλυση των στοιχείων του ΚΣΚ, στοιχειοθετήθηκε ότι το ΚΣΚ υπερτιμολογούσε την τουριστική περιοχή όχι μόνο με τις τιμολογήσεις του 2015, αλλά και του 2013 και του 2014, δηλαδή και με την προηγούμενη τιμολόγηση που ίσχυε, εφόσον για την Τουριστική περιοχή οι χρεώσεις ήταν ιδιαιτέρως ψηλές, πέραν της δαπάνης, ήτοι 32%, 43% και 39% για τα έτη 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα των χρεώσεων του ΚΣΚ, οι κάτοικοι των περιοχών Aphrodite Hills & Hapotami υπερτιμολογούνταν, ενώ η τιμολόγηση των κατοίκων του πυρήνα ήταν στις πρώτες κλίμακες τιμολόγησης, οι οποίες καθορίστηκαν, κάτω του κόστους και αυτό παρατηρήθηκε τόσο στις οικονομικές καταστάσεις του ΚΣΚ για το 2013 όσο και για το 2014 και το 2015.

Επομένως, η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίστατο υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ των δαπανών (κόστους) που έγιναν από το ΚΣΚ και της τιμής χρέωσης της υδατοπρομήθειας που επιβαλλόταν στους καταναλωτές των τουριστικών περιοχών και ότι, στη βάση των οικονομικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα από τα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό πλεονάσματος των εισπράξεων του ΚΣΚ ήταν «υπερβολικό».

Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι, οι τιμές χρέωσης του ΚΣΚ προς τις τουριστικές αναπτύξεις δεν ήταν εύλογες. Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε ότι η χρέωση του ΚΣΚ για την αγορά παροχής νερού στην Τουριστική περιοχή Κουκλιών για το έτος 2015, που αφορούσε η καταγγελία, ήταν υπερβολική και ως εκ τούτου διαπιστώθηκε παράβαση από μέρους του ΚΣΚ του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, και λαμβάνοντας υπόψη της, τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκεια της, καθώς και τις ελαφρυντικές περιστάσεις, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα:

(Α) Υποχρέωσε το ΚΣΚ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.

(Β) Επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στο ΚΣΚ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, ανερχόμενο σε €78,889,28 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι οκτώ σεντ) και κάλεσε το ΚΣΚ, όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της καταβάλει στην Επιτροπή, το διοικητικό πρόστιμο που του επεβλήθη.

Όσον αφορά τις κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) και (δ) και του άρθρου 6(1)(γ) και (2), η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι, αυτές δεν στοιχειοθετούνται από μέρους του καταγγελλόμενου ΚΣΚ.

Η απόφαση της Επιτροπής έχει ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/6/2019 και μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου