Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμό 25/2018 απόφασή της ημερομηνίας 13/7/2018, ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 θέτει για την έκδοση των προσωρινών μέτρων, αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την εταιρεία BLADE Enterprises Limited εναντίον του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου
08/08/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), με την υπ’ αριθμό απόφαση της 25/2018, ημερομηνίας 13/7/2018, ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα της εταιρείας BLADE Enterprises Limited (στο εξής η «Blade» ), για έκδοση προσωρινών μέτρων καθότι ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») θέτει.

Η εταιρεία Blade στις 16 Φεβρουαρίου 2018 υπέβαλε προς την Επιτροπή, καταγγελία και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των (1) Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου, και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου, ήτοι, (2) Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία Λτδ (εφημερίδες Φιλελεύθερος & C. Weekly), (3) Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus Mail), (4) Εκδόσεις «Αρκτίνος» Λτδ (εφημερίδα Πολίτης), (5) «Αλήθεια» Εκδοτική Εταιρεία Λτδ (εφημερίδα Αλήθεια), (6) Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ (εφημερίδα Σημερινή), (7) Η Καθημερινή Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Έκδοση Κύπρου Λίμιτεδ (εφημερίδα Η Καθημερινή), (8) Άτρωτος ΛΤΔ (εφημερίδα Μάχη), (9) Financial Mirror Ltd (εφημερίδα Financial Mirror), (10) Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd (εφημερίδα Βεστνηκ Κιπρα) και (11) Cyweekly Ltd (εφημερίδα Cyprus Weekly), και (12) της εταιρείας MMC Media Monitoring Electronic Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους τους παραβάσεις του Νόμου και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο του αιτήματος για τη λήψη προσωρινών μέτρων, ήταν μεταξύ άλλων, η έκδοση διατάγματος, με το οποίο να διατάσσεται η καταγγελλόμενη 1, αλλά και οι καταγγελλόμενοι 2 έως 11, όπως παραχωρήσουν συγκατάθεση ή/και άδεια ή/και εξουσιοδότηση στη Blade, με την οποία από άποψης πνευματικής ιδιοκτησίας, θα μπορεί να χρησιμοποιεί αποσπάσματα από εφημερίδες / περιοδικά / τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, δελτία ειδήσεων και ιστότοπους, τα οποία θα παράγει ή/και πολλαπλασιάζει σε περισσότερα από μεμονωμένα αντίγραφα σε έντυπη μορφή και θα διαθέτει ή αποστέλλει στους συνεργάτες ή/και πελάτες της εντός και εκτός Κύπρου, ώστε να μπορεί να εξασκεί την καθημερινή της εργασία, ήτοι υπηρεσίες αποδελτίωσης, μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής, αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε η Blade εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12. Επίσης αιτήθηκε την έκδοση διατάγματος με το οποίο να διατάσσονται οι καταγγελλόμενοι 2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και κεχωρισμένως, όπως οι όροι της συγκατάθεσης ή/και άδειας ή/και εξουσιοδότησης που θα παραχωρήσουν στη Blade, είναι οι ίδιοι ή/και καλύτεροι, και σε κάθε περίπτωση όχι δυσμενέστεροι από τους όρους που περιέχονται στη συγκατάθεση ή/και άδεια ή/και εξουσιοδότηση που οι καταγγελλόμενοι 2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και κεχωρισμένως, παραχώρησαν στην καταγγελλόμενη 12, μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής, αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε η Blade εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12 και οποιοδήποτε άλλο Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή ήθελε θεωρήσει εύλογο και δίκαιο, για την εξυπηρέτηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή στηριζόμενη στα στοιχεία που βρίσκονται κατατεθειμένα στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, καθώς και στα όσα αναπτύχθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την προφορική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018 ενώπιόν της, αλλά και τα όσα υποβλήθηκαν γραπτώς, αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο 28 του Νόμου θέτει για την έκδοση των αιτούμενων προσωρινών μέτρων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν στοιχειοθετείται ή/και τεκμηριώνεται στη βάση των υποβληθέντων στοιχείων ότι «συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό». Η Επιτροπή επίσης έκρινε ότι, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης βλάβης, αφού δεν προκύπτει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της δομής της αγοράς που εξετάστηκε και δεν έχει επέλθει αποτέλεσμα οριστικό και μη ανατρέψιμο, εφόσον η αιτήτρια φαίνεται ότι συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά, με τον τρόπο που δραστηριοποιείτο και έχοντας παράλληλα συμφωνίες με κάποιους εκδότες, και επιπλέον, η Επιτροπή, θεώρησε ότι τα ενώπιόν της στοιχεία δεν μπορούν να αποδείξουν επικείμενο κίνδυνο για ανεπανόρθωτη βλάβη στον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι η δεύτερη προϋπόθεση που τίθεται στο άρθρο 28(2) του Νόμου για την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό, δεν ικανοποιείται και δεν έχει στοιχειοθετηθεί.

Δεδομένων αυτών, καθώς και του γεγονότος ότι στην περίπτωση της έκδοσης προσωρινών μέτρων πρέπει να τηρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι παρέλκει η περαιτέρω εξέταση για τη στοιχειοθέτηση ή μη της ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης των άρθρων 3 ή και 6 του Νόμου, ως οι ισχυρισμοί της αιτήτριας.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 13/7/2018, σε μη εμπιστευτική μορφή, θα δημοσιευτεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


8/8/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου