ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διενέργεια επί τόπου ελέγχων στο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου
22/11/2019

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014 (ο Νόμος), να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.

Η εν λόγω αιφνίδια επί τόπου έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των ναυτικών πρακτόρων-μελών του για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου για ενδεχόμενη σύμπραξη από μέρους του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των ναυτικών πρακτόρων-μελών του που αφορά σχετικές συμφωνίες ή/ και αποφάσεις από μέρους τους για τον καθορισμό χρεώσεων και δικαιωμάτων για υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Οι επί τόπου έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 19/11/2019 και ολοκληρώθηκαν την ίδια μέρα.


Η ΕΠΑ επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22 Νοεμβρίου 2019

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής