Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της mertus 435. GmbH, της SUSE Linux GmbH και της SUSE LLC, από την EQT Fund Management S.a.r.l., μέσω της Marcel Bidco GmbH
06/08/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την EQT Fund Management S.a.r.l. αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της mertus 435. GmbH, της SUSE Linux GmbH και της SUSE LLC μέσω της Marcel Bidco GmbH.

H EQT Fund Management S.a.r.l. αποτελεί παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση (global investment firm) που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. H EQT παρέχει επίσης λύσεις κεφαλαιαγοράς (capital market solutions) για την επιχείρηση της, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) που διαχειρίζεται η EQT επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Η Marcel Bidco GmbH αποτελεί εταιρεία όχημα για σκοπούς της παρούσας εξαγοράς το οποίο ανήκει στην EQT Fund Management S.a.r.l..

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η επιχείρηση SUSE που αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο της mertus 435. GmbH (η οποία μετονομάστηκε σε SUSE International Holdings GmbH), της SUSE Linux GmbH και της SUSE LLC. Η mertus 435. GmbH και η SUSE Linux GmbH αποτελούν εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους Νόμους της Γερμανίας, ενώ η SUSE LLC αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η επιχείρηση SUSE αφορά την παροχή λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software company), η οποία επικεντρώνεται σε λειτουργικά συστήματα για διακομιστές (servers) και άλλα λογισμικά υποδομής (infrastructure software).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου