ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited από την Τράπεζα Eurobank A.E.
02/11/2023

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2023, εξέτασε την κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited (στο εξής η «Hellenic Bank») από την Τράπεζα Eurobank A.E. (στο εξής η «Eurobank»).

Η Επιτροπή στην ίδια συνεδρία, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση, διαφάνηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών καταθέσεων και στην αγορά παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων.

Συγκεκριμένα:

i) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει μη συντονισμένες συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με τις επηρεαζόμενες αγορές παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων και παροχής υπηρεσιών καταθέσεων που προκύπτουν από την οριζόντια σχέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Αυτό το ενδεχόμενο προκύπτει από τα υψηλά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τον βαθμό συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές, το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να συνιστούν στενούς ανταγωνιστές, το αμφίβολο περί εξακολούθησης ύπαρξης δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή κατά τα επόμενα έτη, καθώςκαι την ενδεχόμενη αδυναμία αύξησης της προσφοράς υπηρεσιών από πλευράς των λοιπών τραπεζικών ιδρυμάτων. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα πιο πάνω σημεία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης λόγω της φύσης και των δεδομένων της προτεινόμενης συναλλαγής.

ii) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να οδηγήσει σε συντονισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την οριζόντια επικάλυψη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες αγορές παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων και παροχής υπηρεσιών καταθέσεων. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο προκύπτει από την ομοιογένεια των προϊόντων, τη συμμετρία των μεριδίων αγοράς της πρώτης και της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην αγορά και τον βαθμό διαφάνειας στον τραπεζικό τομέα κυρίως στη λιανική τραπεζική, καθώς και το ενδεχόμενο αδυναμίας αντίδρασης των λοιπών τραπεζικών ιδρυμάτων που δεν θα συμμετέχουν σε ένα πιθανό συντονισμό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο αυτό.

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων στο παρόν στάδιο, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, η Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόφασή της εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου ή τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία καταβολής του τέλους πλήρους διερεύνησης.

Επισημαίνεται πως στο πλαίσιο διεξαγωγής πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, παρέχεται η ευκαιρία σε πρόσωπα που δύνανται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, να υποβάλουν τις απόψεις τους, κατά τρόπο και χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία που προβλέπεται στο Νόμο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2/11/2023

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής