Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 1) T-C PEP Holding S.a.r.l., 2) TIAA Lux 5 S.a.r.l., 3) T-C Neuperlach Development S.a.r.l., 4) TIAA Lux 11 S.a.r.l. θυγατρικών της εταιρείας Teachers’ Insurance and Annuity Association of America, από την εταιρεία CNP Assurances S.A
21/10/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 1) T-C PEP Holding S.a.r.l., 2)TIAA Lux 5 S.a.r.l., 3) T-C Neuperlach Development S.a.r.l., 4)TIAA Lux 11 S.a.r.l. από την εταιρεία CNP Assurances S.A.

Η CNP Assurances SA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής προσωπικής ασφάλισης και συγκεκριμένα στους τομείς ασφάλισης ζωής, συντάξεων και προσωπικού κινδύνου. Παράλληλα, είναι ο κορυφαίος παροχέας πιστώσεων ασφάλισης. Η CNP Assurances SA δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της CNPCyprusInsuranceHoldingsLtd, η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που αποτελούν τον όμιλο CNPCyprusGroupστην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Η Teachers’ Insurance and Annuity Association of America αποτελεί ασφαλιστική εταιρεία ζωής με τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τις διατάξεις της ασφαλιστικής Νομοθεσίας της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένας οργανισμός παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή επενδυτικών προϊόντων για τους ανθρώπους που εργάζονται στην έρευνα, στους ακαδημαϊκούς, ιατρικούς, κυβερνητικούς και πολιτιστικούς τομείς στις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες T-C PEP Holding S.a.r.l., TIAA Lux 5 S.a.r.l., T-C Neuperlach Development S.a.r.l., και TIAA Lux 11 S.a.r.l. είναι εξολοκλήρου θυγατρικές της Teachers’ Insurance and Annuity Association of America, USA. Κάθε στοχευόμενη εταιρεία κατέχει ένα εμπορικό κέντρο στην Γερμανία.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου