ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
03/02/2020

Η παρούσα Ανακοίνωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή») σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») / General Data Protection Regulation - GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και στον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 125(I)/2018).

Η Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό προέβη στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ως οι διατάξεις των άρθρων 37-39 του ΓΚΠΔ.

1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Για τους σκοπούς νόμιμης άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε σχέση με τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους 2008 και 2014 (Ν. 13(Ι)/2008- 41(Ι)/2014), τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014 (Ν. 83(Ι)/2014) και τον περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμο του 2018 (Ν. 77(Ι)/2018), η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται ή λαμβάνονται από νομικά και φυσικά πρόσωπα.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ εργασίας, αλλά και περιστασιακά στοιχεία ιδιωτικής επικοινωνίας), τη θέση και καθήκοντα φυσικού προσώπου σε μία επιχείρηση (π.χ. γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Μάρκετινγκ κτλ.) και ενδεχομένως δηλώσεις και αρχεία ιδιωτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται εφόσον περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, την υγεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ενός φυσικού προσώπου, θεωρούνται ευαίσθητα. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα στη βάση συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση και λόγω εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί. Η Επιτροπή παρέχει σε αυτά διευρυμένη προστασία, ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτά.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η Επιτροπή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα:

- για σκοπούς διενέργειας ερευνών αναφορικά με καταγγελίες ή αυτεπάγγελτες έρευνες που σχετίζονται με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 ΣΛΕΕ ή/και 102 ΣΛΕΕ, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα ή όπως άλλως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1/2003 και για τη διεξαγωγή ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών.
- για σκοπούς ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο 83(Ι)/2014.
- για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται αναφορικά με τους περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 463/2011).
- για σκοπούς εφαρμογής του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018 (Ν. 77(Ι)2018) με τη συλλογή στοιχείων και διενέργεια ερευνών και ελέγχων προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751, ή προς διαπίστωση ενδεχόμενων παραβάσεων των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού.
- για σκοπούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών-Μελών, τα εθνικά Δικαστήρια και άλλες εθνικές αρχές προς εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
- για σκοπούς επεξεργασίας αιτήσεων για εργοδότηση, πρόσληψη, διορισμό ή πρακτική άσκηση στην Επιτροπή.
- για σκοπούς ελέγχου της εισόδου στο κτήριο και τις εγκαταστάσεις της Επιτροπής και για λόγους ασφαλείας,
- για κάθε άλλο σκοπό που σχετίζεται ή είναι επικουρικός με οτιδήποτε από τα πιο πάνω ή για κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο προσωπικά δεδομένα διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή διαθέτει βάσει Νόμου εξουσίες συλλογής πληροφοριών, όπως με την αποστολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών - ερωτηματολογίων, τη λήψη δηλώσεων, τη διενέργεια ερευνών σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, καθώς και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους και τη διενέργεια ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών).

Η έρευνα της Επιτροπής, στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις (και ενώσεις επιχειρήσεων) και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι αναγκαίες πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις εξουσίες επιθεώρησης και έρευνας που διαθέτει, περιλαμβάνουν αναπόφευκτα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή τηρεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που περιλαμβάνονται σε έγγραφα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία προς εφαρμογή από την Επιτροπή των Νόμων, των Κανονισμών και του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Κατά τη δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής ανωνυμοποιούνται ιδιαίτερα τα προσωπικά δεδομένα, των οποίων η δημοσιοποίηση δεν είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Επιτροπής, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και με εξαίρεση των απαραίτητων για την απόδειξη της παράβασης δεδομένων.

3. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από:
- την Επιτροπή, την Υπηρεσία της Επιτροπής και το προσωπικό της,
- το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο οποίο διαβιβάζονται οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων.
- το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο διεκπεραιώνει λογιστικές πληρωμές που
αφορούν σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής.

4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα:

Τα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες της Επιτροπής, περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που καταγγελία γίνεται εναντίον επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους καταγγελλόμενους ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για σκοπούς διερεύνησης της καταγγελίας ή/και για απόδειξη πιθανολογούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσής του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία.

5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, στους υπηρεσιακούς φακέλους που διατηρεί η Επιτροπή.

6. Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα:

Η πρόσβαση στους υπηρεσιακούς φακέλους, περιορίζεται μόνο στην Επιτροπή και το προσωπικό της, που απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του αρχείου της Επιτροπής που διαχειρίζεται τους φακέλους.

7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα:

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή στους υπηρεσιακούς φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.


Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μετά την πάροδο 5 ετών από την ολοκλήρωση του χειρισμού της κάθε υπόθεσης. Ο χειρισμός της κάθε υπόθεσης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, όταν δεν υφίστανται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών και εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου ή/και δικαστική διαδικασία που αφορά ή σχετίζεται με την υπόθεση. Ως χρόνος διαγραφής των δεδομένων στους διοικητικούς φακέλους, θεωρείται ο χρόνος προώθησης τους στον Έφορο Κρατικού Αρχείου για καταστροφή, σύμφωνα με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 (Νόμος 208/1991), ως έχει τροποποιηθεί.

Οι προαναφερόμενες χρονικές περίοδοι δύνανται να παραταθούν σε περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι.

8. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων:

· Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή για πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων που τηρούνται.
· Απόσυρση –όπου εφαρμόζεται– συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
· Υποβολή αιτήματος διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω. Το αίτημα διαγραφής θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή έναντι– μεταξύ άλλων-νομικών υποχρεώσεων ή διοικητικών ή δικαστικών διαταγμάτων που μπορεί να αντιτίθενται σε μια τέτοια διαγραφή.
· Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή εναντίωσης του στην επεξεργασία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
Όποιος επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, μπορεί να αποστείλει γραπτό αίτημα στη διεύθυνση:
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, Λεωφόρος Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ. 23467, 1683 Λευκωσία.

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων:

Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος του για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας αυτών ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης του, η Επιτροπή ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί την καταγγελία ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα αυτού.

10. Περισσότερες πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Υπηρεσίας αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gkastanou@competition.gov.cy


Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Τζώρτζια Κάστανου Καραπατάκη
Αρ. Τηλ.: +357 22 606600
Ηλ. Διεύθ.:
gkastanou@competition.gov.cy

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής