Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS SA, μέσω της SAIGA Sarl
05/06/2020


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου, από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της SAIGA S.a.r.l..

Η CVC, μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η SAIGA S.a.r.l..αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, για σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής.

Η ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, μέσω ανάπτυξης πλατφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017