Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Johan Walter Berg AB από την Caterpillar Inc, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R.L.
22/07/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Caterpillar Inc και Johan Walter Berg AB με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία Caterpillar Inc, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R.L., προέβηκε στην εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Johan Walter Berg AB.

Η Caterpillar Inc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί παγκόσμια εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού κατασκευών και εξόρυξης, κινητήρων ντίζελ και φυσικού αερίου, βιομηχανικών αεριοστροβίλων και ντίζελ-ηλεκτρικών μηχανών.

Η Caterpillar Luxembourg S.A.R.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Caterpillar Inc. Η εν λόγω εταιρεία έχει δύο βασικές λειτουργίες: α) την κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου Εταιρειών Caterpillar και β) την παροχή ενδο-εταιρικής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένα μέλη του Ομίλου Εταιρειών Caterpillar.

Η Johan Walter Berg AB είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη, σχεδιασμό και την παραγωγή έως την πώληση και τη συντήρηση ελίκων, άλλως, συστημάτων πρόωσης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου