Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 22/6/2018 επέβαλε στην εταιρεία FISSLER GmbH πρόστιμο ύψους €168.441,63, για παράβαση του άρθρου 6(2) περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, στο πλαίσιο επανεξέτασης της επιβολής διοικητικού προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 2056/2012 Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 12/09/2016 αναφορικά με την Απόφαση ΕΠΑ: 42/2012 στην Καταγγελία Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH
07/08/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπής») με την παρούσα ενημερώνει ότι, μετά από την αναπεμπτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπ’ αριθμό 2056/2012 προσφυγή προέβη σε επανεξέταση της διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH, σε σχέση με την υπ’ αριθμό Απόφαση ΕΠΑ 42/2012.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την υπ’ αριθμό 2056/2012 Απόφασή του ακύρωσε εν μέρει την υπ’ αριθμό Απόφαση ΕΠΑ 42/2012 της Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την επιβολή διοικητικού προστίμου. Η απόφαση της Επιτροπής ως προς την παράβαση από την Fissler GmbH των προνοιών του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, ως ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με αρ. 42/2012 (στο εξής ο «Νόμος»), κρίθηκε ορθή και νόμιμη. Το Διοικητικό Δικαστήριο ανέφερε ότι δεν εντόπισε οποιοδήποτε λάθος ή πλάνη της Επιτροπής ή παράλειψη της ή έλλειψη δέουσας έρευνας και αιτιολογίας σε σχέση με τα ευρήματα της περί παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου από την Fissler GmbH.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Δικαστήριο δέχτηκε και έκρινε ως ορθά τα ακόλουθα: α) τη θέση της Επιτροπής ότι, το γεγονός πως η προτεινόμενη συμφωνία δεν είχε εν τέλει υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ, δεν συνεπάγεται, ότι δεν υπήρξε παράβαση, β) την τοποθέτηση ότι η Επιτροπή στην απόφαση της έχει επισημάνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ελλάδος για τον καθορισμό διοικητικού προστίμου δεν την δεσμεύουν, αλλά ασκεί την εξουσία της στα πλαίσια που της ορίζει ο Νόμος, γ) τη θέση της Επιτροπής ότι σε κανένα στάδιο της ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίας η αιτήτρια έθεσε οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα, ενώ είχε πολλές φορές την ευκαιρία να πράξει τούτο και δ) το συμπέρασμα της Επιτροπής σε σχέση με την δεσμευτικότητα και τις συνέπειες σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων της προτεινόμενης από την καταγγελλόμενη συμφωνίας, προς την καταγγέλλουσα, καθώς και για το κατά πόσο η καταγγελλόμενη ανταποκρίθηκε σε προσπάθεια συζήτησης και αλλαγής αυτών.

Περαιτέρω το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή κινήθηκε εντός των νομοθετικά επιτρεπτών ορίων όσον αφορά το ύψος του επιβληθέντος προστίμου.

Ωστόσο, έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ΕΠΑ 42/2012 πάσχει ως προς την επάρκεια της έρευνας και αιτιολογίας σε σχέση με τα κριτήρια επιμέτρησης του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στην Fissler GmbH και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση μόνο ως προς τούτο.

Σημειώνεται ότι η παράβαση του Νόμου από μέρους της FISSLER συνίστατο στην καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μέσω της επιβολής αυθαίρετων όρων συναλλαγής, ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6(2) του Νόμου. Συγκεκριμένα οι αυθαίρετοι όροι που είχαν επιβληθεί, ως η απόφαση ΕΠΑ αρ. 42/2012 είναι:

(i) οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονταν στην ALPHA ELECTRIC μέσω της Συμφωνίας και του προτεινόμενου επιχειρηματικού πλάνου, με τον κίνδυνο αυτή να απωλέσει την αποκλειστική διανομή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών.
(ii) τα προτεινόμενα από τη FISSLER όρια πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ο όρος για τερματισμό της συμφωνίας σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο μιας οικονομικής κρίσης στην αγορά, και
(iii) ο όρος για τη μη άσκηση ανταγωνισμού για περίοδο ενός έτους μετά τον τερματισμό της συμφωνίας και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αυτής.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, και συμμορφούμενη πλήρως με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση με αριθμό 2056/2012 καθώς επίσης και λαμβάνοντας υπόψη τις παραστάσεις της καταγγελλόμενης επιχείρησης, προχώρησε και αφού εξέτασε τη φύση και σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και τη διάρκεια της, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου 13(Ι)/2008, ομόφωνα αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία FISSLER GmbH ανερχόμενο σε €168.441,63 (Εκατό Εξήντα Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Τρία Σεντ).

Η Επιτροπή, με την απόφαση της, κάλεσε επίσης την καταγγελλόμενη εταιρεία όπως, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε.


Η απόφαση της Επιτροπής έχει ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/7/2018.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7/8/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου