Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στα πλαίσια της Καταγγελίας των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas Dairy Industries Ltd εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ με απόφασή της επέβαλε στον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ πρόστιμο συνολικού ύψους €1.557.180 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
28/09/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 32/2018 απόφαση της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετούνται δύο παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») από μέρους του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής ο «ΠΟΑ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η Καταγγελία των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas Dairy Industries Ltd (εφεξής οι «PD και PDI») εναντίον του ΠΟΑ για παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α), (β) και (γ) και 6(2) του Νόμου. Σημειώνεται ότι με την καταγγελία υποβλήθηκε και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων.

Οι εταιρείες PD και PDI δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το νωπό αγελαδινό γάλα.


Ο ΠΟΑ είναι δημόσια μετοχική εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 14/1/2004, με σκοπό να αποτελέσει Οργάνωση Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του ΠΟΑ είναι η συλλογική εμπορία γάλακτος εκ μέρους των παραγωγών-μελών του και η οργάνωση ενός αποτελεσματικού δικτύου συλλογής και διανομής του γάλακτος.

O ΠΟΑ εξαγόρασε την εταιρεία Papouis Dairies Limited, η οποία είναι ιδιοκτήτης εργοστασίου επεξεργασίας γάλακτος στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηαίνου και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων και υποπροϊόντων που γίνονται από γάλα, όπως χαλλούμι, κεφαλοτύρι, φέτα και αναρή.

Αναφορικά με το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2012, ομόφωνα αποφάσισε (Απόφαση αρ.19/2012) την έκδοση Προσωρινού Διατάγματος, στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου, με το οποίο διατάχθηκε ο ΠΟΑ όπως προμηθεύει με νωπό αγελαδινό γάλα τις εταιρείες PD και PDI, υπό συγκεκριμένους όρους. Επισημαίνεται ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου στην υπόθεση αρ. 1023/2012 επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, απορρίπτοντας την προσφυγή του ΠΟΑ.

Η Επιτροπή, κατέληξε ομόφωνα ότι υφίσταται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους του ΠΟΑ αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των αυθαίρετων και μονομερών αυξήσεων της βασικής τιμής του νωπού αγελαδινού γάλακτος και των αυθαίρετων και μονομερών αυξομειώσεων στις παραδοθείσες ποσότητες νωπού αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο 01/04/2004 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας, ήτοι στις 9/5/2012. Η εν λόγω συμπεριφορά συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας του ΠΟΑ με τις καταγγέλλουσες και κρίθηκε συνεχιζόμενη μέχρι τη λήξη της συνεργασίας τους το έτος 2014.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, κατέληξε ομόφωνα ότι υφίσταται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους του ΠΟΑ, αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών ως αποτέλεσμα της συμπίεσης του περιθωρίου μεταξύ της τιμής του νωπού αγελαδινού γάλακτος και της τιμής που χρεώνει ο ίδιος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Papouis στη αγορά παρασκευής και προμήθειας χαλλουμιού, για το έτος 2012.

Η Επιτροπή κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας την διακριτική της ευχέρεια, προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, και λαμβάνοντας υπόψη της, τη φύση και σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, και τη διάρκεια της, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(ι) του Νόμου:

(Α) Αποφάσισε ομόφωνα να υποχρεώσει τον ΠΟΑ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.

(Β) Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον ΠΟΑ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου σε σχέση με την επιβολή αθέμιτων όρων συναλλαγής, ανερχόμενο σε €1.038.120 (Ένα εκατομμύριο Τριάντα Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Ευρώ).

(Γ) Αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον ΠΟΑ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αναφορικά με την επιβολή αθέμιτων τιμών ανερχόμενο σε €519.060,12 (Πεντακόσιες Δεκαεννιά Χιλιάδες Εξήντα Ευρώ και 12 σεντ).

Η Επιτροπή με την απόφασή της κάλεσε τον ΠΟΑ όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλει στην Επιτροπή, τα πιο πάνω διοικητικά πρόστιμα που του επιβλήθηκαν.

Τέλος σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις κατ΄ ισχυρισμό παραβάσεις των άρθρων 6(1)(β), 6(1)(γ) και 6(2) που περιέχονταν στην εν λόγω καταγγελία, η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι, αυτές δεν στοιχειοθετούνται από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας.

Η σχετική απόφαση της ΕΠΑ ημερομηνίας 24/07/2018 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28/09/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου