ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Nέες Κατευθυντήριες Γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο σχεδιασμού των συμφωνιών βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας.
12/12/2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 7/12/2023 κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο σχεδιασμού των συμφωνιών βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας («κατευθυντήριες γραμμές») κάνοντας χρήση νέας εξαίρεσης από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία θεσπίστηκε από την πρόσφατα αναθεωρημένη κοινή γεωργική πολιτική («ΚΓΠ»).

Το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») απαγορεύει γενικά τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, όπως αυτές μεταξύ ανταγωνιστών που οδηγούν σε υψηλότερες τιμές ή μικρότερες ποσότητες. Ωστόσο, το άρθρο 210α του κανονισμού 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ΚΟΑ») εξαιρεί από την εν λόγω απαγόρευση ορισμένες περιοριστικές συμφωνίες στον γεωργικό τομέα, όταν οι συμφωνίες αυτές είναι απαραίτητες για την επίτευξη προτύπων βιωσιμότητας τα οποία υπερβαίνουν τους υποχρεωτικούς ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι οικονομικοί φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα μπορούν να σχεδιάζουν κοινές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 210α.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να ισχύουν μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες βιωσιμότητας καλούνται να τις ευθυγραμμίσουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις 8 Δεκεμβρίου 2023 οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμβατότητά τους με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_6370

Οι νέες Κατευθυντήριες γραμμές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕ:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Sustainability-agreements-in-agriculture-guidelines-on-antitrust-derogation_en

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής