Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Διενέργεια επί τόπου έλεγχου στα γραφεία της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
31/10/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 41(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόμος»), να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου.

Ο επί τόπου έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2018 και συνεχίζεται. Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, η Υπηρεσία της Επιτροπής συνοδεύτηκε από Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

31 Οκτωβρίου 2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου