ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited μετοχικού κεφαλαίου της think-cell Software GmbH
24/06/2021

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση από τη Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited ( στο εξής η «Cinven») μετοχικού κεφαλαίου της think-cell Software GmbH.

Η Cinven είναι μία επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity business) που ασχολείται με την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών σε αριθμό επενδυτικών ταμείων, η οποία, μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων (sub-sectors), κυρίως επιχειρηματικών υπηρεσιών (business services), καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών περίθαλψης, βιομηχανικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών. Η Cinven, μαζί με τις θυγατρικές τις και την CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι οντότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες του Δικτύου CVC περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η SCUR-Alpha 1318 GmbH είναι εταιρεία όχημα δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς της συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από την Cinven.

Η think-cell Software GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εμπορία και αδειοδότηση λογισμικού αποτύπωσης και σχεδιασμού (charting and layout software) που λειτουργεί ως πρόσθετο (add-in) προϊόν σε δημοφιλές λογισμικά γραφείου όπως το Microsoft PowerPoint και το Microsoft Excel. Αυτοματοποιεί την εργασία Microsoft PowerPoint/Excel και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα δημιουργίας διαφανειών (improves slide creation efficiency and quality).

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής