ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 36/2013 επέβαλε στην εταιρεία Phadisco Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €206,168 και στην εταιρεία ΟΥΑΪΕΘ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Wyeth Hellas Cyprus Branch), διά της διαδόχου της ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ (Pfizer Hellas Cyprus Branch), πρόστιμο συνολικού ύψους €8,234 για παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος), στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ εναντίον τους
17/04/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της ακροαματικής διαδικασίας, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6 (1) (δ) του Νόμου από την ΟΥΑΪΕΘ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (καταγγελλόμενη 1) και από τη Phadisco Ltd (καταγγελλόμενη 2).

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ, εναντίον των καταγγελλομένων 1 και 2 αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου, σε σχέση με την προώθηση με αθέμιτο τρόπο εκ μέρους της καταγγελλόμενης 1 του εμβολίου κατά της μηνιγγίτιδας Meningitec, για την οποία είχε εκδοθεί απόφαση στις 11/05/2009 και για την οποία η Γενική Εισαγγελία είχε αποδεχθεί ακύρωσή της ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού).

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6 (1) (δ) του Νόμου από μέρους των καταγγελλομένων εταιρειών 1 και 2 με την παροχή ποσοτικών εκπτώσεων σύμφωνα με τον όγκο των αγοραζομένων ποσοτήτων εμβολίων Meningitec και Prevenar, δηλαδή χορηγούσαν δωρεάν εμβολία Meningitec είτε με την αγορά συγκεκριμένης ποσότητας Meningitec είτε με την αγορά συγκεκριμένης ποσότητας του εταίρου εμβολίου Prevenar για το έτος 2005.

Οι καταγγελλόμενες 1 και 2 το 2005 καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην αγορά του εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου, αφού προσπαθούσαν με πολιτική η οποία δεν στηρίζετο σε αντικειμενικό οικονομικό λόγο, να ενδυναμώσουν τη θέση τους στην αγορά του εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου.


Η Επιτροπή, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων των καταγγελλομένων και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και επιβαρυντικούς / ελαφρυντικούς παράγοντες, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου, ομόφωνα έκρινε ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €206,168 (διακόσιες έξι χιλιάδες και εκατόν εξήντα οκτώ Ευρώ) στην εταιρεία Phadisco Ltd, και την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €8,234 (οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ) στη ΟΥΑΪΕΘ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Wyeth Hellas Cyprus Branch), διά της διαδόχου της ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ (Pfizer Hellas Cyprus Branch).

Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής