Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


9. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις για παράβαση του άρθρου 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ;

Εάν η Ε.Π.Α. διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ, έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα ανερχόμενα ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης μέχρι 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή μέχρι το άθροισμα του 10% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης.

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονται με την εκδοθείσα απόφαση της Ε.Π.Α. για τερματισμό της παράβασης, αποφυγής επανάληψης στο μέλλον, ή την επιβολή όρων και μέτρων συμπεριφοράς ή/και διαρθρωτικού χαρακτήρα, η Ε.Π.Α. δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε για παράβαση του άρθρου 3 και/ή 6 του Νόμου, καταβάλλεται ετήσιος τόκος από την ημέρα που η ταχθείσα για πληρωμή προθεσμία έχει παρέλθει.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου