Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


9. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές για παράβαση του άρθρου 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ;

Εάν η Ε.Π.Α. διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ, έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα ανερχόμενα ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης μέχρι 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή μέχρι το άθροισμα του 10% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Διευκρινίζεται ότι τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της και κατατίθενται στο πάγιο ταμείο του κράτους αφορούν καθαρά ποσά μετά από αφαίρεση οποιωνδήποτε πιθανών τραπεζικών ή άλλων χρεώσεων.

Επίσης, σε
περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονται με την εκδοθείσα απόφαση της Ε.Π.Α. για τερματισμό της παράβασης, αποφυγής επανάληψης στο μέλλον, ή την επιβολή όρων και μέτρων συμπεριφοράς ή/και διαρθρωτικού χαρακτήρα, η Ε.Π.Α. δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Στην περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί ή ενεργεί κατά παράβαση της απόφασης της Ε.Π.Α., τότε διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή/και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €340.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017