Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


9. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές για παράβαση του άρθρου 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ;

Εάν η Ε.Π.Α. διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ, έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα ανερχόμενα ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης μέχρι 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή μέχρι το άθροισμα του 10% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Διευκρινίζεται ότι τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της και κατατίθενται στο πάγιο ταμείο του κράτους αφορούν καθαρά ποσά μετά από αφαίρεση οποιωνδήποτε πιθανών τραπεζικών ή άλλων χρεώσεων.

Επίσης, σε
περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονται με την εκδοθείσα απόφαση της Ε.Π.Α. για τερματισμό της παράβασης, αποφυγής επανάληψης στο μέλλον, ή την επιβολή όρων και μέτρων συμπεριφοράς ή/και διαρθρωτικού χαρακτήρα, η Ε.Π.Α. δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Στην περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί ή ενεργεί κατά παράβαση της απόφασης της Ε.Π.Α., τότε διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή/και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €340.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου