ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διενέργεια επί τόπου ελέγχων στην εταιρεία U.S.C. United Stevedoring Company Limited και στο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου
22/11/2019

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014 (ο Νόμος), να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στην εταιρεία U.S.C. United Stevedoring Company Limited και στο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.

Η εν λόγω αιφνίδια επί τόπου έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον της U.S.C. United Stevedoring Company Limited και των ναυτικών πρακτόρων-μετόχων της για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) για ενδεχόμενη σύμπραξη των ναυτικών πρακτόρων μέσω της U.S.C. United Stevedoring Company Limited για τον καθορισμό τιμών και όρων σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία U.S.C. United Stevedoring Company Limited καθώς και για διακριτική τιμολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών ή/και του άρθρου 6(1) του Νόμου αναφορικά με τιμές και όρους καθώς και διακριτική τιμολόγηση στην παροχή στοιβαδορικών υπηρεσιών και των άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Οι επί τόπου έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 19/11/2019 και ολοκληρώθηκαν την ίδια μέρα.


Η ΕΠΑ επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22 Νοεμβρίου 2019

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής