ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της AIGLE CAPITAL SAS από την QUALIUM INVESTISSEMENT SAS
13/11/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AIGLE CAPITAL SAS από την εταιρεία QUALIUM INVESTISSEMENT SAS, δια μέσου επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία.

Η QUALIUM INVESTISSEMENT SAS αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. H εν λόγω εταιρεία είναι διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων και ελέγχεται από τη Caisse des Depots et Consignations, εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε στη βάση του γαλλικού νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα και είναι ανεξάρτητη από τη γαλλική κυβέρνηση. Η Caisse des Depots et Consignations δραστηριοποιείται σε δύο κυρίους τομείς: (α) δημόσιες υπηρεσίες και δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος, οι οποίες περιλαμβάνουν τραπεζικές υπηρεσίες, τη διαχείριση και τη συγκέντρωση της εξοικονόμησης πόρων, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συνταξιοδότηση, και (β) ανταγωνιστικές εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται μέσω των θυγατρικών της. Ενεργεί επίσης ως μακροπρόθεσμος θεσμικός επενδυτής σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες εταιρείες.

Η AIGLE CAPITAL SAS αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας IMV TECHNOLOGIES. Η IMV TECHNOLOGIES κατέχει θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία και αποτελούν συλλογικά τον Όμιλο IMV. Ο Όμιλος IMV δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την προμήθεια προϊόντων για τεχνητή γονιμοποίηση, για σκοπούς αναπαραγωγής ανθρώπων και ζώων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής