ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

17. Πρέπει να γνωστοποιήσω στην Επιτροπή μια συγκέντρωση;

Με βάση το Νόμο 83(Ι)/2014, πράξεις συγκέντρωσης που εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 3 πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία πριν την πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ. Η μη γνωστοποίηση συνιστά παράβαση του Νόμου για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής