ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καρπασίας Λτδ και Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λύσης Λτδ
09/01/2013

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καρπασίας Λτδ και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λύσης Λτδ, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι θα προβούν σε συγχώνευση με την μεταφορά όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λύσης Λτδ στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καρπασίας Λτδ. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καρπασίας – Λύσης Λτδ.

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καρπασίας Λτδ ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λύσης Λτδ ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής