Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 23/2013 επέβαλε στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου πρόστιμο συνολικού ύψους €148.450 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος), στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας AGS Agrotrading Ltd εναντίον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου
15/04/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, (εφεξής η «Επιτροπή») με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της νενομισμένης διαδικασίας, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου.

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε καταγγελία, με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2007 και 3 Οκτωβρίου 2007 της εταιρείας AGS Agrotrading Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις από μέρους της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίσχυε τότε.

Η Επιτροπή, στις 31 Οκτωβρίου 2008, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Α.Ε. 3902 (ΑΤΗΚ και Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού), πλήρως συμμορφούμενη με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανακάλεσε προηγούμενες αποφάσεις της, οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν ληφθεί από μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο, και αποφάσισε την εξ’ υπαρχής διερεύνηση της καταγγελίας.

Η Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεσή της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφασή του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή, υπό το φως της αποδοχής ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής για την οποία εκκρεμούσε αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), στις οποίες κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόμιμος, αποφάσισε να επανεξετάσει την καταγγελία, αφού έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2013, αφού μελέτησε συνολικά το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης όσο και τις γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκομένων μερών, ομόφωνα κατέληξε ότι οι πράξεις της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου αναφορικά με τις πωλήσεις κριθαριού κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους κατά το Δεκέμβρη του 2007 μέχρι και το Μάιο του 2008 και τον Οκτώβρη του 2008 μέχρι και το Δεκέμβρη του 2008, συνιστούν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατείχε στην αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, και οποιεσδήποτε ελαφρυντικές και μη περιστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, σημείωσε επίσης τα εξής:

(α) Η καταγγελλόμενη δεν έχει διαπράξει στο παρελθόν οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου.

(β) Η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, στις θέσεις της προς την Επιτροπή δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση ούτε και επεδίωξε να πλήξει τους ανταγωνιστές της και πως όλες οι ενέργειες και αποφάσεις της αποβλέπουν στη δημιουργία σταθερών συνθηκών στην εμπορία σιτηρών και στην εξασφάλιση επάρκειας στην αγορά για το καλό του καταναλωτή και της οικονομίας γενικότερα.

(γ) Η καταγγελλόμενη προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας της θέσης στη σχετική αγορά της εμπορίας κριθαριού για κτηνοτροφική χρήση με την πώληση κριθαριού κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους.

(δ) Τα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η καταγγελλόμενη προχώρησε στην πώληση κριθαριού κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους για περίοδο εννέα (9) μηνών, από το τέλος του 2007 και για αρκετούς μήνες μέσα στο 2008. Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη αγορά κριθαριού χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές, καθώς η τιμή πώλησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διεθνείς τιμές κριθαριού. Εντούτοις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δικαιολογία που προέβαλε η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου ότι οι τιμές πώλησης της ακολουθούσαν τις διεθνείς τιμές δεν ευσταθεί, καθότι δεν έλαβε υπόψη τις τιμές στις οποίες αγόρασε το κριθάρι κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τα άλλα έξοδα της επιχείρησης.

(ε) Η καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία αποτελεί ανταγωνίστρια της καταγγελλόμενης, πλήγηκε καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου προέβηκε στην εν λόγω καταχρηστική συμπεριφορά.

(στ) Μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών της καταγγελλόμενης προέρχεται από τη δραστηριότητα της στην εμπορία κριθαριού. Συγκεκριμένα, το έτος 2007 [….]% του συνολικού κύκλου εργασιών της και το έτος 2008 [….]% του συνολικού κύκλου εργασιών της προήρθε από την εν λόγω δραστηριότητά της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα έκρινε ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις, την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, το οποίο ανέρχεται σε €148.450.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.competition.gov.cy)
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου