Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.070.950 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21/03/2023


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 10/1/2023, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 3/2023 Απόφασή της στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (εφεξής η «Τσιμεντοποιία Βασιλικού»), για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, ως ίσχυαν και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου.

Η υπό έρευνα εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και διάθεση τσιμέντου και στην κατασκευή κλίνκερ, το οποίο είναι η πρώτη ύλη παρασκευής τσιμέντου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στους ακόλουθους τομείς: στην παρασκευή έτοιμου σκυροδέματος, στην παραγωγή αδρανών λατομικών προϊόντων, μέσω των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της και στην ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μιας θυγατρικής της εταιρείας.

Αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας ήταν η ενδεχόμενη παράβαση των προνοιών των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου*, καθώς και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε σχέση με πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές της εταιρείας, στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου.

Η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, αφού ολοκληρώθηκε η ενώπιον της προφορική διαδικασία και η κατάθεση θέσεων από την υπό έρευνα επιχείρηση, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Τσιμεντοποιία Βασιλικού εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην παραγωγή και προμήθεια γκρι τσιμέντου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβάλλοντας αθέμιτες τιμές πώλησης, ήτοι προβαίνει σε υπερβολική τιμολόγηση του γκρι τσιμέντου στην εγχώρια αγορά κατά παράβαση των άρθρων 6(1)(α) του Νόμου και 102 στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι υφίσταται υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ του πραγματικού κόστους παραγωγής του γκρι τσιμέντου και της τιμολόγησης αυτού που επιβλήθηκε προς τους πελάτες της στην εγχώρια αγορά. Ως εκ τούτου, στη βάση των οικονομικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ότι τα ποσοστά περιθωρίου κέρδους της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού είναι «υπερβολικά» και οι τιμολογήσεις της «μη δίκαιες». Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν τεθεί ενώπιον της Επιτροπής και σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, φαίνεται ότι οι τιμολογήσεις για τις εγχώριες πωλήσεις ήταν υπερβολικά υψηλές, με αποτέλεσμα την ύπαρξη υπερβολικά μεγάλου περιθωρίου κέρδους από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού για τα έτη 2013-2018 για τα οποία εξετάσθηκε αναφορικά με το προϊόν γκρι τσιμέντο. Επιπλέον, από τη σύγκριση των τιμών της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού προς τους εγχώριους πελάτες της σε σύγκριση με την αγορά που εξάγει τα προϊόντα της, η τιμολόγηση παρουσιάζει αξιόλογη διαφοροποίηση.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη της τη σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, τη διάρκεια αυτής, καθώς και τις ελαφρυντικές περιστάσεις και ενεργώντας στη βάση των άρθρων 24(α)(i) και 42 του Νόμου 13(I)/2008, ως ίσχυε τότε κατά τον χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, έλαβε την απόφαση της ημερομηνίας 10/1/2023 και αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού, ανερχόμενο σε πέντε εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες και εννιακόσια πενήντα ευρώ (€5.070.950). Περαιτέρω, η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 10/1/2023, υποχρεώνει την εταιρεία, να μην επαναλάβει τη διαπιστωθείσα παράβαση και να αποφύγει στο μέλλον οποιαδήποτε παρόμοια πρακτική.

Η Επιτροπή με την απόφασή της, κάλεσε την Τσιμεντοποιία Βασιλικού όπως, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας, καταβάλει σ’ αυτήν το πιο πάνω διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 10/1/2023 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.


*Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, τέθηκε σε ισχύ «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2022», Ν. 13(Ι)/2022, καταργώντας και αντικαθιστώντας τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014 και στις14/11/2022, ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (N.169(Ι)/2022).


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/03/2023  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου