ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση των εταιρειών Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης, συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς υπό την επιφύλαξη μίας σειράς από όρους και δεσμεύσεις που ανέλαβαν έναντί της, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις
28/03/2014
1

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, σε συνεδρία της ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, αξιολόγησε την πράξη συγκέντρωσης η οποία κοινοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2013 από τις εταιρείες Proteas Press Limited (στο εξής η «Proteas»), Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιος Λτδ (στο εξής η «Cassoulides»), και Litho Web Limited (στο εξής η «LithoWeb»), στη βάση των διατάξεων του άρθρου 13 των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 έως 2000 (εφεξής «ο Νόμος»).

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία P.C.L. United Printers Ltd (στο εξής η «Νέα Εταιρεία»), στην οποία οι ιδρυτικές επιχειρήσεις θα μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων και καταλόγων, επαγγελματικών καρτών και άλλων εντύπων.

Η Επιτροπή, αφού ομόφωνα διαπίστωσε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με την ανταγωνιστική αγορά, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης σε ότι αφορά την αγορά των εκτυπωτικών υπηρεσιών περιοδικών και εφημερίδων.

Στη βάση του άρθρου 23 του Νόμου, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπό εξέταση συγκέντρωσης ανάμεσα σε άλλα απεστάλησαν ερωτηματολόγια για σκοπούς λήψης πρόσθετων πληροφοριών σε διάφορους φορείς της κυπριακής αγοράς (ανταγωνιστές, πελάτες, προμηθευτές των συμμετεχουσών επιχειρήσεων), ήτοι σε 28 τυπογραφεία, 29 εκδοτικές εταιρείες, 5 προμηθευτές πρώτων υλών, καθώς και σε εταιρεία διανομής περιοδικών και εφημερίδων. Επιπρόσθετα, έγιναν διαπραγματεύσεις σε σχέση με τυχόν διαφοροποιήσεις στις περιστάσεις που δημιουργούν τη συγκέντρωση και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την άρση των αμφιβολιών που είχαν διαπιστωθεί.

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπό εξέταση συγκέντρωσης αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής ενημερωτικό Δελτίο Τύπου, στο οποίο καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν σε πρώτο στάδιο, καλώντας συνάμα πρόσωπα που είχαν έννομο συμφέρον να υποβάλουν τις οποιεσδήποτε τυχόν απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία και δεδομένα που τέθηκαν ενώπιόν της αλλά και όλα όσα συνθέτουν το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης καθώς επίσης την έκθεση ευρημάτων της Υπηρεσίας, προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες διαπραγματεύσεις, ακροάσεις και συναντήσεις με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις.

Κανένα τρίτο μέρος δεν υπέβαλε αυτοβούλως σχόλια στην Επιτροπή μετά το Δελτίο Τύπου για την έναρξη της πλήρους διερεύνησης.

Ως αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής, η Επιτροπή αξιολογώντας όλα τα ενώπιον της στοιχεία κατά τη λήψη της ομόφωνης απόφασης της συνεκτίμησε και έλαβε υπόψη τα κριτήρια συμβατότητας που προσδιορίζονται στο Νόμο, με κέντρο βάρους το υψηλό μερίδιο αγοράς το οποίο θα κατέχει η Νέα Εταιρεία στην αγορά εκτύπωσης εβδομαδιαίων και μηνιαίων περιοδικών, το γεγονός ότι θα παραμείνουν στην αγορά μόνο δύο εταιρείες οι οποίες μπορούν να εκτυπώσουν εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικά και την ανάγκη διασφάλισης νέου ανταγωνισμού στην αγορά που επηρεάζει η συγκέντρωση. Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης αυτής σταθμίστηκε επίσης, το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της αγοράς των εκτυπωτικών υπηρεσιών για εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικά έχει μειωθεί τα τελευταία έτη και ότι δεν προβλέπεται μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς. Επίσης, αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος που θα επιφέρει η συγκέντρωση στην παραπλήσια αγορά της εκτύπωσης καθημερινών και εβδομαδιαίων εφημερίδων, στην οποία δραστηριοποιούνται δύο από τις ιδρυτικές εταιρείες της Νέας Εταιρείας. Επιπρόσθετα, στις εκτιμήσεις της Επιτροπής συνυπολογίστηκαν οι πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες στις οποίες περιήλθε η κυπριακή οικονομία.

Συνακόλουθα, η Επιτροπή κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση να κηρύξει τη συγκέντρωση ως συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς με την επιφύλαξη σειράς όρων και δεσμεύσεων που ανέλαβαν έναντί της, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις.

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις έναντι της Επιτροπής, αφορούν κυρίως:

1. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων όπως, η Νέα Εταιρεία δεν θα συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών πέραν των 12 μηνών με οποιονδήποτε από τους προμηθευτές της και όπως οι εν λόγω συμβάσεις δεν θα είναι αποκλειστικές, δέσμευση που αποσκοπεί στην αποφυγή του περιορισμού του ανταγωνισμού στο επίπεδο των πρώτων υλών.
2. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων όπως η Νέα Εταιρεία δεν θα συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής εκτυπωτικών υπηρεσιών πέραν των 12 μηνών με τους πελάτες της και όπως οι εν λόγω συμβάσεις δεν θα είναι αποκλειστικές, δέσμευση που αποσκοπεί στην αποφυγή του περιορισμού του ανταγωνισμού στο επίπεδο των εκτυπωτικών υπηρεσιών.
3. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων όπως η Νέα Εταιρεία προχωρήσει στην πώληση καθορισμένου εκτυπωτικού εξοπλισμού εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας:
i. Ο Προς Πώληση Εξοπλισμός, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, θα μπορεί να δημιουργήσει ένα πλήρες ολοκληρωμένο τυπογραφείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και/ή να αντεπεξέλθει στις εκτυπωτικές απαιτήσεις οποιουδήποτε υφιστάμενου περιοδικού στη Κύπρο και που θα έχει όλες τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στη εξυπηρέτηση εβδομαδιαίων περιοδικών και οποιονδήποτε άλλων εντύπων, για τα οποία ο χρόνος εκτύπωσης και το αυξημένο tiraz είναι σημαντικά στοιχεία.
ii. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα τεθεί προς πώληση στην Κύπρο, εντός της καθορισμένης από την Επιτροπή προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών.
iii. Οι ενέργειες για πώληση του Προς Πώληση Εξοπλισμού θα πρέπει να ξεκινήσουν ένα (1) μήνα μετά την κοινοποίηση στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις της απόφασης της Επιτροπής.
iv. Η εκτίμηση και η διαδικασία εκποίησης του Προς Πώληση Εξοπλισμού θα αναληφθεί από ανεξάρτητο εντολοδόχο το όνομα του οποίου έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και θα επιβλέπεται από άλλο ανεξάρτητο εντολοδόχο (ελεγκτικό οίκο) το όνομα του οποίου έχει επίσης κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, ενώ η Επιτροπή θα τηρείται ενήμερη για τη διαδικασία πώλησης του εξοπλισμού αυτού με την υποβολή σ’ αυτή τριμηνιαίων εκθέσεων.
v. Ο αγοραστής του Προς Πώληση Εξοπλισμού υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.
vi. Μέχρις ότου εξευρεθεί κατάλληλος αγοραστής για τον Προς Πώληση Εξοπλισμό, αυτός θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται και σήμερα, δεν θα ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία, αλλά θα συνεχίσει να συντηρείται κανονικά και θα ευρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση για σκοπούς παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Αυτή η δέσμευση αφενός περιορίζει την παραγωγική δυναμικότητα της Νέας Εταιρείας και αφετέρου διασφαλίζει τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη νέου ανταγωνισμού εντός της κυπριακής αγοράς που θα ασκεί τις αναγκαίες ανταγωνιστικές πιέσεις, ως αντισταθμιστικός παράγοντας έναντι της νέας οντότητας που δημιουργείται.

4. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων όπως η Νέα Εταιρεία μη αγοράσει ή αποκτήσει τον ίδιο ή νέο εξοπλισμό εκτύπωσης περιοδικών, για σκοπούς αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της Νέας Εταιρείας για περίοδο τεσσάρων (4) ετών από τη σύσταση της Νέας Εταιρείας.
5. Δέσμευση δύο από τις τρεις ιδρυτικές στη συγκέντρωση εταιρείες για τήρηση εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών πληροφοριών και θεμάτων που αφορούν το τμήμα εκτύπωσης εφημερίδων που λειτουργούν η μια ιδρυτική εταιρεία και θυγατρική της δεύτερης ιδρυτικής εταιρείας, δέσμευση η οποία στοχεύει στην αποφυγή ενδεχόμενης διαρροής ή/και μεταφοράς εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ τους για αποτροπή συντονισμού στην αγορά εκτύπωσης εφημερίδων.
6. Δέσμευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Εταιρείας για τήρηση εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης οποιωνδήποτε επιχειρηματικών πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τυχόν συμμετέχουν ως μέλη και/ή ως Διοικητικοί Σύμβουλοι και/ή ως μέλη της διευθυντικής της ομάδας και/ή στους υπαλλήλους και/ή αντιπροσώπους, τις οποιεσδήποτε επιχειρηματικές πληροφορίες τυχόν περιέλθουν εις γνώση τους ένεκα της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας, άλλων εκδοτικών οίκων ανταγωνιστών των εταιρειών Phileleftheros Public Company Ltd και N & M Mediamorfosis Ltd.
7. Δέσμευση για αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της θυγατρικής εταιρείας μιας εκ των ιδρυτικών εταιρειών η οποία δραστηριοποιείται στην εκτύπωση εβδομαδιαίων και καθημερινών εφημερίδων.
8. Όλες οι ενέργειες πλην της πώλησης του Προς Πώληση Εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθούν εντός (1) μηνός από την κοινοποίηση στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις της απόφασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 52(1)(ε) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που επιβάλλεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 26(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι €8,543 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 41 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε απόφαση της που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει -

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.

Η Επιτροπή θα δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες αιτιολογημένο σκεπτικό της απόφασής της, άμα τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής