ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 28/2013 αποφάσισε να αποδεχτεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Ltd στα πλαίσια της καταγγελίας της εταιρείας EFL EUROREFUND LTD εναντίον της εταιρείας Global Refund Ltd
18/04/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Ltd (στο εξής η «Global Refund/η καταγγελλόμενη») δύνανται να άρουν τις προκαταρκτικές αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της Επιτροπής.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία ημερομηνίας 8/7/2008 που υπέβαλε στην Επιτροπή η εταιρεία EFL EUROREFUND LTD (στο εξής η «Eurorefund/η καταγγέλλουσα») εναντίον της Global Refund για κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος»). Η καταγγελία της Eurorefund αφορούσε τη σύναψη κάθετων συμφωνιών ανάμεσα στην εταιρεία Global Refund, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιστροφής Φ.Π.Α., και τους Μεταπωλητές-Πελάτες της. Συγκεκριμένα, η Eurorefund, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά, κατήγγειλε ότι οι εν λόγω κάθετες συμφωνίες περιελάμβαναν ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, καθώς επίσης ότι εισήγαγαν ένα σύστημα στοχοθεσίας, και ως εκ τούτου η Global Refund καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στη σχετική αγορά.

Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2012, αφού έλαβε υπόψη της όλο το περιεχόμενο του σχηματισθέντα διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και το σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 21/11/2012, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της Global Refund καιπροχώρησε στην αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων.

Στις 25/1/2013, η καταγγελλόμενη κοινοποίησε με επιστολή της στην Επιτροπή τις θέσεις της επί της Έκθεσης Αιτιάσεων και δήλωσε πρόθυμη να αναλάβει δεσμεύσεις ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις της Επιτροπής.

Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2013, επεσήμανε ότι η προκαταρκτική της εκτίμηση, όπως διατυπώθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων, εξέφραζε μεν ανησυχίες σε σχέση με τη δράση της καταγγελλόμενης, αλλά δεν αφορούσε, μεταξύ άλλων, παράβαση σκληρού πυρήνα (hardcore restriction) και ότι στην προκείμενη περίπτωση υφίστανται λόγοι αποτελεσματικότητας για επιβολή απόφασης δεσμεύσεων, όπως είναι η διοικητική αποφόρτιση και/ή η διοικητική αποδοτικότητα της δράσης του διοικητικού οργάνου. H Επιτροπή επεσήμανε επίσης πως η ανάληψη δεσμεύσεων δεν προδίκαζε την τελική κρίση της Επιτροπής, η οποία δε στερείται της εξουσίας της να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 24(α),(β),(γ) και (δ) του Νόμου, σε περίπτωση που τελικά αποφανθεί ότι οι προσφερόμενες δεσμεύσεις δεν ανταποκρίνονται στις αντιρρήσεις της και δεν αίρονται οι ανησυχίες της. Η ενδεχόμενη άρση των ανησυχιών ή/και αντιρρήσεων της Επιτροπής θα έπρεπε να διορθώνει τις επιπτώσεις των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να τεθούν οι προς ανάληψη δεσμεύσεις σε δημόσια διαβούλευση, όπως αυτές είχαν προταθεί από την καταγγελλόμενη.

Την 1/3/2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωση της Επιτροπής για διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ως άνω καταγγελία και σε σχέση με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της καταγγελλόμενης, καλώντας τυχόν ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων της καταγγελλόμενης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4/4/2013, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(ε) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχτεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της καταγγελλόμενης, καθώς έκρινε ότι η αποδοχή τους σκοπό είχε να βοηθήσει στο να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά προς όφελος των καταναλωτών, αφού οι μεταπωλητές/πελάτες δεν θα στερούνταν τη δυνατότητα να συνεργάζονται ταυτόχρονα με όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά και που προσφέρουν υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α, και έτσι αίρονταν οι προκαταρκτικές αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, η καταγγελλόμενη υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει την τροποποίηση των επίμαχων συμφωνιών.

Η Επιτροπή επεσήμανε πως, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης της καταγγελλόμενης επιχείρησης να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που πρότεινε να αναλάβει, οι οποίες κατέστησαν δεσμευτικές δυνάμει της παρούσας απόφασης, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 24(στ) του Νόμου.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής