ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GPM HENKEL LTD ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ HENKEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/09/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά τη συνεδρία της στις 19.09.2013, απεφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, όπως διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της επιχείρησης GMP HENKEL LTD και πέντε σημείων λιανικής πώλησης προϊόντων της Henkel στην Λευκωσία.

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της καταγγελίας της επιχείρησης Κ.Α.C Constantinides Trading Ltd εναντίον της επιχείρησης GPM Henkel Ltd για πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) (α), (β) και (δ) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον καθορισμό αθέμιτων τιμών ή/και αθέμιτων όρων συναλλαγής, τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης προϊόντων προς ζημιά των καταναλωτών και την εξάρτηση της συνάψεως συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεως τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών.

Η επί τόπου έρευνα άρχισε και ολοκληρώθηκε στις 19.09.2013.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς το σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή του Νόμου 13(Ι)/2008.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20 Σεπτεμβρίου 2013

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής