Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 12/2014, επί της προσφυγής της BACENCO LTD, με την οποία επικυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής
21/02/2018


BACENCO LTD
Αιτητών
και

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Καθ’ ης η Αίτηση
---------------
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμό 12/2014 απόφαση, με την οποία απέρριψε την προσφυγή της BACENCO LTD (στο εξής η «BACENCO») εναντίον της απόφασης της ημερομηνίας 10.10.2013. Το Διοικητικό Δικαστήριο, κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης, επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής να απορρίψει την καταγγελία της BACENCO εναντίον της Orchestra – Premaman Belgium S.A, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, καθότι έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείτο παράβαση των προνοιών του άρθρου 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (στο εξής «o Νόμος»)

Η BACENCO προέβαλε ως λόγους ακύρωσης εσφαλμένη εφαρμογή από την Επιτροπή των προνοιών του άρθρου 6 του Νόμου, εσφαλμένη ερμηνεία σε σχέση με τις συνέπειες τερματισμού της συμφωνίας με τον κύριο δικαιοχρήστη και εσφαλμένη ερμηνεία των συνεπειών της συμπεριφοράς της Orchestra – Premaman Belgium S.A, προς την BACENCO.

Σε σχέση με τον πρώτο ισχυρισμό, κατέληξε ότι: «Η καθ’ ης η αίτηση ορθά προσδιόρισε ότι η ενδεχόμενη παράβαση την οποία εξετάζει αφορά το άρθρο 6(2) και όχι το 6(1) το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θέτει ακόμα ψηλότερα τον πήχη για τους αιτητές εφόσον απαιτεί την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης από την καταγγελλόμενη επιχείρηση έτσι ώστε να τυγχάνει εφαρμογής. Ούτως ή άλλως, οι ίδιοι οι αιτητές στην καταγγελία που υπέβαλαν στην καθ’ ης η αίτηση επικαλούνται προηγούμενα ευρήματα της καθ’ ης η αίτηση στα πλαίσια προηγούμενης απόφασής της μεταξύ των ιδίων προσώπων τα οποία αφορούν τα συστατικά στοιχεία της παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου (βλ. σελ. 3-4 της καταγγελίας ημερομηνίας 27.2.2013).»

Σε σχέση με το δεύτερο ισχυρισμό σημειώθηκε ότι «οι αιτητές ουδέποτε αμφισβήτησαν τον όρο αυτό εκτός όταν η κατάσταση άρχισε να αλλάζει εις βάρος τους και, κατά δεύτερο, όταν υποβλήθηκε η υπό εξέταση καταγγελία ο συγκεκριμένος όρος δεν ήταν πλέον σε ισχύ.»
Τέλος, σε σχέση με τους υπόλοιπους ισχυρισμούς, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση αφορούν κυρίως τη συμπεριφορά του ενδιαφερομένου μέρους, το Δικαστήριο σημείωσε ότι «δεν θεωρώ ότι είναι εντός του σκοπού της καθ’ ης η αίτηση να επιλύει συμβατικές διαφορές. Το έργο της καθ’ ης η αίτηση περιορίζεται στον έλεγχο του κατά πόσο συγκεκριμένες συμπεριφορές παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού και όχι εάν μία συμβατική σχέση επιλύεται κατά τρόπο αρεστό και στα δυο μέρη.»

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 12/2014 του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/595AFC56440C4E2DC225822C004490D5/$file/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%81.%2012-2014.pdf

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/2/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου