ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επικύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού με αρ. 20/2015, με την οποία επέβαλε στην εταιρεία Hermes Airports Ltd πρόστιμο ύψους €750.000
21/10/2021

Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021 επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού με αρ. 20/2015 με την οποία αποφάσισε ότι η εταιρεία Hermes Airports Ltd (εφεξής η «Hermes») παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο 41(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόμος») καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»).

Αντικείμενο της εν λόγω υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία που υπέβαλε στην Επιτροπή, η εταιρεία Hertz εναντίον της εταιρείας Hermes αναφορικά με την κατ’ ισχυρισμό καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης της Hermes κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α), 6(1)(β), 6(1)(γ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 της ΣΛΕΕ καθώς και την κατ’ ισχυρισμό καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης της εταιρείας Hertz από την Hermes κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου εκ μέρους της Hermes.

H Επιτροπή αποφάσισε ότι η Hermes επέβαλε αυθαίρετους όρους συναλλαγής τόσο στα έγγραφα του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για τη σύναψη on airport συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ενοικιάσεως αυτοκινήτων με εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων όσο και κατά τη σύναψη off airport σύμβασης υπηρεσιών ενοικιάσεως αυτοκινήτων με την εταιρεία Demstar Rentals (2008) Ltd (εφεξής η «Hertz») και της επέβαλε πρόστιμο €750.000.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η όλη συμπεριφορά της Hermes να μειώσει τον αριθμό των on airport operators από επτά (7) σε τέσσερεις (4), προβλέποντας παράλληλα στις on-airport συμβάσεις της το δικαίωμα να συνάπτει και off airport συμβάσεις αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά ιδωμένη συνδυαστικά με την αύξηση του ελάχιστου συνολικού ενοικίου. Η εν λόγω καταχρηστική συμπεριφορά της Hermes κρίθηκε ότι επεκτείνεται και στις off airport συμβάσεις, σε σχέση με τις οποίες η Hermes απάλειψε όρο της προηγούμενης off airport σύμβασης, μειώνοντας έτσι τα δικαιώματα της Hertz και αυξάνοντας ταυτόχρονα το ενοίκιο. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι εν λόγω όροι και η εν γένει συμπεριφορά, της Hermes δεν έχουν δικαιολογηθεί αντικειμενικά ούτε έχουν αποδειχθεί ως απολύτως αναγκαίοι σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η Hermes προέβη σε παράβαση των άρθρων 6(1)(α) του Νόμου και 102 της ΣΛΕΕ, επιβάλλοντάς της διοικητικό πρόστιμο ύψους €750.000.

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν από την Αιτήτρια, οι οποίοι αφορούσαν αντισυνταγματικότητα του Νόμου, απουσία ύπαρξης πλήρους δικαστικού ελέγχου των ευρημάτων της Επιτροπής, πλάνη περί τα πράγματα και τον νόμο αλλά και έλλειψη δέουσας έρευνας και/ή καθόλου έρευνας, έλλειψη επαρκούς και/ή νόμιμης και/ή ειδικής αιτιολογίας καθώς επίσης και παράβαση των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης.

Το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφασή του σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «[…] παρόμοιοι ισχυρισμοί, περί παράβασης του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του δικαιώματος δίκαιης δίκης έχουν τεθεί και ενώπιον των Δικαστηρίων της Ένωσης και έχουν απορριφθεί. […] Το Γενικό Δικαστήριο, […] τόνισε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» εν τη εννοία του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, ενώ ο έλεγχος νομιμότητας που ασκεί το Πρωτοδικείο επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλονται πρόστιμα, «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης.

Επισημαίνεται συναφώς, όπως ορθώς παρατηρεί και η συνήγορος της καθ’ ης η αίτηση, ότι ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι αντίστοιχος με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους πτυχές, οι οποίες, ωστόσο, ουδόλως αλλοιώνουν το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις η έρευνα διεξάγεται από την υπηρεσία της κάθε Επιτροπής και στη συνέχεια η απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και το κολλέγιο των Επιτρόπων αντίστοιχα, ως συλλογικά όργανα: αυτό δε που έχει καίρια σημασία, είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα αυτά, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις είναι πανομοιότυπο, παρέχοντας εν πολλοίς το ίδιο εύρος εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Ως εκ των πιο πάνω, δεν διαπιστώνεται παράβαση του δικαιώματος του αιτητή σε δίκαιη δίκη και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί δεν έχουν έρεισμα, υποκείμενοι ωσαύτως σε απόρριψη.».

Επίσης, ως προς τη στοιχειοθέτηση της ως άνω παράβασης από μέρους της Hermes, το Διοικητικό Δικαστήριο σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Παρατηρώ, συναφώς, ότι αποκαλύπτεται με επάρκεια και σαφήνεια το σκεπτικό της Επιτροπής και δίδεται από την Επιτροπή σαφής αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση, με τη δέουσα υπαγωγή των γεγονότων στο σχετικό νομικό κανόνα και την κατάληξή της για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα ζητήματα, ούτως ώστε να μην αφήνονται αμφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που την οδήγησε στη λήψη της απόφασής της (βλ. και άρθρο 28(1) του Νόμου 158(Ι)/1999).

Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί περί ελλιπούς και/ή ανεπαρκούς αιτιολογίας της επίδικης απόφασης δεν ευσταθούν και απορρίπτονται.».

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε πως ορθά και κατόπιν δέουσας έρευνας και επαρκούς αιτιολόγησης, η Επιτροπή κατέληξε στην ως άνω διαπιστωθείσα απόφαση παράβασης και επιβολής διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Hermes, κάνοντας δεκτή όλη τη σχετική νομική και οικονομική ανάλυση της Επιτροπής.

Η Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

21/10/2021

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής