ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και μικρών αριθμών καταθέσεων, οι οποίες αφορούν εξασφαλίσεις ορισμένων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd από την Hellenic Bank Public Company Limited
22/03/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την πρόθεση για απόκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και μικρού αριθμού καταθέσεων, οι οποίες αφορούν εξασφαλίσεις ορισμένων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd, από την Hellenic Bank Public Company Limited.

Η Hellenic Bank Public Company Limited (στο εξής η «Ελληνική Τράπεζα») είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Τράπεζα είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η κυριότερη δραστηριότητα της Ελληνικής Τράπεζας και των θυγατρικών της που συνιστούν τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, καθώς και διαχείριση και πωλήσεων ακινήτων

Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων/δανείων και ενός μικρού αριθμού καταθέσεων, οι οποίες αφορούν εξασφαλίσεις ορισμένων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής