ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Διενέργεια Ελέγχου στις επιχειρήσεις επιχειρήσεων Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, Skyramix Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ , Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, Top Mix Concrete Ltd, C.M. Starbeton Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ και C.M. Starbeton J.V., Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Iacovou Brothers (Concrete) Ltd., Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, Πούλλας Τσαδίωτης Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd
23/10/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 21/10/2013, αποφάσισε στη βάση του άρθρου 31 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, όπως διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, Skyramix Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ , Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, Top Mix Concrete Ltd, C.M. Starbeton Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ και C.M. Starbeton J.V., Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Iacovou Brothers (Concrete) Ltd., Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, Πούλλας Τσαδίωτης Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd.

Η επί τόπου έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον των επιχειρήσεων Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, Skyramix Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ , Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, Top Mix Concrete Ltd, C.M. Starbeton Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ και C.M. Starbeton J.V., Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Iacovou Brothers (Contrete) Ltd., Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, Πούλλας Τσαδίωτης Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου, σε σχέση με την ενδεχόμενη χειραγώγηση και ή νόθευση των προσφορών στους Δημόσιους Διαγωνισμούς 1) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 3/2/2012 και 3) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 10/6/2012 για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5, μέσω συμφωνιών bid rigging, οι συμφωνίες, δηλαδή, όπου οι συναγωνιζόμενοι στο πλαίσιο Δημόσιων Διαγωνισμών καθορίζουν τιμές, λοιπούς όρους συναλλαγής, προβαίνουν σε εδαφική κατανομή ή κατανομή πελατείας μέσω πρακτικών κατανομής και εικονικών προσφορών.

Η διεξαγωγή της επί τόπου έρευνας που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 31 του Νόμου, άρχισε την Τρίτη 22/10/2013 και ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς το σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή του Νόμου 13(Ι)/2008.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής