Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εισαγωγή του Συστήματος Αυτοματοποίησης γραφείου, e-OASIS στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
04/12/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, πληροφορεί το κοινό πως από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 αρχίζει τη λειτουργία Συστήματος Αυτοματοποίησης γραφείου, e-OASIS.

Κατά συνέπεια καλούνται όλοι οι Ενδιαφερόμενοι όπως:

1. Κατά τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, υποβάλλουν μαζί με τα 2 αντίγραφα της κοινοποίησης της συγκέντρωσης και όλων των υποστηρικτικών εγγράφων αυτής, τη ψηφιακή μορφή CD/DVD/USB αυτής. Η ψηφιακή υποβολή των κοινοποιήσεων θα πρέπει να γίνεται τόσο σε μορφή Pdf όσο και σε μορφή word. Τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα όπου δεν είναι εφικτό να υποβάλλονται σε μορφή pdf, να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

Νοείται ότι οι κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι υπογραμμένες και σφραγισμένες (τελική δήλωση κοινοποίησης και εξουσιοδότηση) από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή/και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Με την παραλαβή κοινοποίησης συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, η Υπηρεσία της Επιτροπής θα αποστέλλει το συντομότερο προς το κοινοποιόν μέρος επιστολή βεβαίωσης παραλαβής αυτής.

2. Η υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 έως 2014, καθώς και τα υποστηρικτικά έγγραφα αυτών, γίνεται ψηφιακά, είτε σε μορφή CD/DVD/USB στα γραφεία της Επιτροπής ή στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής chairman@competition.gov.cy.

Επισημαίνεται πως, η ψηφιακή υποβολή καταγγελιών θα πρέπει να γίνεται τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή word. Διευκρινίζεται πως τα υποστηρικτικά έγγραφα αυτών όπου δεν είναι εφικτό να υποβάλλονται σε μορφή word, τότε θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή pdf και αν δεν είναι ούτε αυτό εφικτό, τότε να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

Νοείται ότι οι καταγγελίες θα πρέπει να είναι υπογραμμένες είτε από το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού, ενώ σε περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να φέρει σχετική σφραγίδα.

Με την παραλαβή καταγγελίας το Αρχείο της Επιτροπής θα αποστέλλει το συντομότερο δυνατόν επιστολή βεβαίωσης παραλαβής.

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ψηφιακή υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 έως 2014, τότε αυτές να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση της Επιτροπής: Λεωφόρος Στροβόλου 53, Victory Tower, 2018 Λευκωσία.

3. Η υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών για παραβάσεις του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμο του 2018, καθώς και τα υποστηρικτικά έγγραφα αυτών, γίνεται ψηφιακά, είτε σε μορφή CD/DVD/USB ή στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής chairman@competition.gov.cy).

Επισημαίνεται πως, η ψηφιακή υποβολή παραπόνου ή καταγγελιών θα πρέπει να γίνεται τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή word. Διευκρινίζεται πως τα υποστηρικτικά έγγραφα αυτών όπου δεν είναι εφικτό να υποβάλλονται σε μορφή word, τότε θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή pdf και αν δεν είναι ούτε αυτό εφικτό σε έντυπη μορφή.

Νοείται ότι τα παράπονα ή οι καταγγελίες θα πρέπει να είναι υπογραμμένες είτε από το πρόσωπο που υποβάλλει το παράπονο ή την καταγγελία, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού, ενώ σε περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να φέρει σχετική σφραγίδα.

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ψηφιακή υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμο του 2018, τότε αυτές να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση της Επιτροπής Λεωφόρος Στροβόλου 53, Victory Tower, 2018 Λευκωσία.

4. Κατά την υποβολή γνωστοποίησης συγκεντρώσεων ή καταγγελιών ή παραπόνων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους ενημέρωσής τους και παραλαβής επιστολών από την Επιτροπή, ως ακολούθως:

(α) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα υποδειχθεί ή
(β) Στο τηλεομοιότυπο που θα υποδειχθεί ή
(β) Ψηφιακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδειχθεί.

Τα γραφεία της Επιτροπής βρίσκονται στη Λεωφόρο Στροβόλου 53, Κτίριο Victory Tower, 5ος όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4 Δεκεμβρίου 2020
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου