ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
News

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Ltd από την Allianz SE, μέσω της AWP Health & Life SA
21/09/2023

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Ltd από την Allianz SE, μέσω της AWP Health & Life SA.

Η Allianz SE είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η Allianz είναι η τελική μητρική εταιρεία του Ομίλου Allianz, ο οποίος, με τη σειρά του, είναι πολυεθνικός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Η AWP Health & Life SA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και εξ ολοκλήρου θυγατρική της Allianz. Η AWP είναι εξουσιοδοτημένη να συντάσσει (write) ασφαλιστήρια ασθενείας, ατυχημάτων και ζωής. Επίσης, συντάσσει ιατρικά συμβόλαια και συμβόλαια ζωής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Ltd, μιας εταιρείας που είναι πάροχος ΔΙΙΑ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_____________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Copyright © Republic of Cyprus 2024,
Commission for the protection of Competition

Designed and Developed by the Department of IT Services