ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Odyssey Consultants Ltd από την Diorama Investments II RAIF, S.C.A.
02/04/2024

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Odyssey Consultants Ltd από την Diorama Investments II RAIF, S.C.A..

Η Diorama Investments II RAIF, S.C.A. είναι μετοχική ετερόρρυθμη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Diorama Investments II RAIF, S.C.A. είναι Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Η Odyssey Consultants Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Odyssey Consultants Ltd δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών προστασίας των επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής