Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


5. Ποιος μπορεί να προβεί σε καταγγελία;

Καταγγελία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δύναται να υποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή ότι τίθεται ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση ως άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου