ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

4. Πως προβαίνω σε μια καταγγελία;

Η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς προς την Επιτροπή σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή και υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα ή το νομικό σύμβουλο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του καταγγέλλοντα. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου, ούτως ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί σε διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλοντας επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει νομικό πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει όσο αφορά διαδικασίες της Επιτροπής, πρέπει να υποβάλει και την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα καταγγελία δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες του Παραρτήματος Ι, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την εν λόγω καταγγελία αν θεωρήσει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ικανοποιητικές για την εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας ή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και/ή συμπλήρωση στοιχείων.

Σε περίπτωση που καταγγελία προφανώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ή το πρόσωπο που προβαίνει στην καταγγελία στερείται εννόμου συμφέροντος ή η καταγγελία δεν εμπίπτει στις προτεραιότητες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, η Επιτροπή την απορρίπτει και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που την υπέβαλε.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής