ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

4. Πως προβαίνω σε μια καταγγελία;

Η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς προς την Επιτροπή και υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα ή το νομικό σύμβουλο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του καταγγέλλοντα. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα του Νόμου, ούτως ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί σε διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα καταγγελία δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες του Παραρτήματος, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην αποδοχή της εν λόγω καταγγελίας αν θεωρήσει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ικανοποιητικές για την εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.


Σε περίπτωση που καταγγελία αφορά πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά που προφανώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή, ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία:

Επίσης σε περίπτωση που καταγγελία αφορά πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά που δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 23Α, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής