Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


4. Πως προβαίνω σε μια καταγγελία;

Η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς προς την Επιτροπή σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή και υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα ή το νομικό σύμβουλο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του καταγγέλλοντα. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου, ούτως ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί σε διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλοντας επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει νομικό πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει όσο αφορά διαδικασίες της Επιτροπής, πρέπει να υποβάλει και την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα καταγγελία δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες του Παραρτήματος Ι, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την εν λόγω καταγγελία αν θεωρήσει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ικανοποιητικές για την εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας ή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και/ή συμπλήρωση στοιχείων.

Σε περίπτωση που καταγγελία προφανώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ή το πρόσωπο που προβαίνει στην καταγγελία στερείται εννόμου συμφέροντος ή η καταγγελία δεν εμπίπτει στις προτεραιότητες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, η Επιτροπή την απορρίπτει και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που την υπέβαλε.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου