ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) με απόφασή του στην Έφεση αρ. 38/2018 ημερομηνίας 05/04/2024, απέρριψε την έφεση της Αρχής Τηλεπικοινωνίων Κύπρου
12/04/2024

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 05/04/2024 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) εξέδωσε απόφαση στην Έφεση αρ. 38/2018 με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Αρχής Τηλεπικοινωνίων Κύπρου (εφεξής «ΑΤΗΚ»).

Η Επιτροπή, με απόφασή της, ημερομηνίας 03/09/2012, είχε επιβάλει στους Εφεσείοντες συνολικό διοικητικό πρόστιμο €390.000, κρίνοντας ότι παραβίασαν συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι στις 27/01/2014, η Επιτροπή ανακάλεσε την πιο πάνω απόφασή της και, στη συνέχεια, στις 26/02/2014, με νέα απόφασή της ανακάλεσε την προαναφερθείσα ανακλητική απόφασή της ημερομηνίας 27/01/2014, με αποτέλεσμα η αρχικώς ληφθείσα απόφαση της 03/09/2012, προς επιβολή προστίμου, να αναβιώσει.

Η ανακλητική απόφαση της 26/02/2014 (δεύτερη ανακλητική απόφαση) αποτέλεσε και το αντικείμενο προσφυγής, με την οποία προσβαλλόταν ως άκυρη, παράνομη και άνευ οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος.

Η αρχική ανάκληση του επιβληθέντος προστίμου ήταν αποτέλεσμα γνωμάτευσης που δόθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία διαπιστωνόταν παράνομη συγκρότηση της Επιτροπής κατά τη λήψη της απόφασης επιβολής προστίμου, στη βάση ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε χρόνο μεταγενέστερο της λήψης της προσβληθείσας απόφασης προς επιβολή προστίμου. Η ανάκληση της πρώτης ανακλητικής απόφασης, έλαβε χώραν στη βάση νέας γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία δόθηκε υπό το φως των λεχθέντων στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Αντέννα Λτδ ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2013) 3 ΑΑΔ 738, όπου κρίθηκε ότι η μη δημοσίευση της απόφασης διορισμού μελών συλλογικού διοικητικού οργάνου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δεν επηρέαζε το σύννομο του διορισμού.

Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, οι Εφεσίβλητοι ορθά προχώρησαν στην προσβληθείσα δεύτερη ανακλητική πράξη. Απορρίφθηκαν επίσης οι υπόλοιποι λόγοι ακύρωσης και, κατά συνέπεια, η προσφυγή στο σύνολό της.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι το αποτέλεσμα της απόφασης στην Salamis Shipping Services Ltd v. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού κ.ά., Α.Ε. 30/18, ημερ. 09/02/2024 είχε καταλυτικές επιπτώσεις στους λόγους έφεσης που καλύπτουν την παρούσα περίπτωση. Στην τελευταία αυτή απόφαση, κρίθηκε, επί ταυτόσημων γεγονότων, ότι ορθά η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού προχώρησε, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα, στην ανάκληση της πρώτης ανακλητικής απόφασής της και, πρόσθετα, ότι δεν παραβιάσθηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

Εντέλει, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή, κατά τη λήψη της επίδικης απόφασης δεύτερης ανάκλησης, είχε ενώπιόν της όλα τα απαραίτητα, κρίσιμα και ουσιώδη, υπό το φως των δεδομένων, στοιχεία. Με σαφή αιτιολογία, παραπέμποντας στην καθοριστική σημασία των όσων κρίθηκαν στην υπόθεση Αντέννα, προχώρησε, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα, στη δεύτερη ανακλητική πράξη.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 38/2018 του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σχετικές αποφάσεις:

Η απόφαση υπ’ αριθμόν 488/2014 του Διοικητικού Δικαστηρίου


Η απόφαση υπ’ αριθμόν 39/2012 της Επιτροπής Προστασίας του ΑνταγωνισμούΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12/04/2024

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής