Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με τη γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης των εταιρείων Sonae Capital SGPS (Πορτογαλία) και Cooper Gay (Holdings) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
07/06/2007


Στις 11.5.07, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους των εταιρειών Sonae Capital SGPS (Πορτογαλία) και Cooper Gay (Holdings) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο) πράξης συγκέντρωσης που αφορά εξαγορά μετοχών του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cooper Gay (Holdings) Limited από την εταιρεία Sonae Capital SGPS, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας SC Insurance and Risk Services SGPS, S.A..

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

· Sonae Capital SGPS: τουρισμός, ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας και μηχανολογικών υπηρεσιών, διευκόλυνση διαχείρισης μεσιτικής ασφάλισης, διαχείριση κινδύνου και κίνδυνο κεφαλαίου, μοριοσανίδες, κ.α.

· Cooper Gay (Holdings) Limited: παραχώρηση χονδρικής και εξειδικευμένης λιανικής ασφάλειας και αντασφάλισης, με διαμεσολαβητή υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, σε συνεδρία της ημερομηνίας 6.6.07, στην βάση όλων των στοιχείων ενώπιον της συμπεριλαμβανόμενης και της έκθεσης της Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, δεν δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά και ως εκ τούτου την κήρυξε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου