Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Hellenic Bank Public Company Ltd δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ
26/06/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ από τη Hellenic Bank Public Company Ltd.

Η Hellenic Bank Public Company Ltd είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Τράπεζα είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 ως 2018, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Πέραν της δραστηριοποίησης της στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, η Ελληνική Τράπεζα μέσω θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων της εταιρειών δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς όπως οι ασφάλειες και η διαχείριση και ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείριση ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα με απαιτήσεις σε καθυστέρηση και συναφών επικουρικών χρεών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Ελληνική Τράπεζα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την απόκτηση της Επιχείρησης Στόχου με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας το οποίο απαρτίζεται κυρίως από εξυπηρετούμενα δάνεια, Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα, μετρητά, καταθέσεις πελατών και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου