Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της C&S American Heart Institute Limited και της C & SO Medical Properties Limited από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Evacol Limited
21/06/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της C&S American Heart Institute Limited και της C & SO Medical Properties Limited από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Evacol Limited.

Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. είναι μέλος του Ομίλου HHG, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. αποτελεί μέρος των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC και κατ’ επέκταση του Δικτύου της CVC.

Η Evacol Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Evacol Limited είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. και είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, ήτοι ιδρύθηκε με απώτερο σκοπό την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου επί της C&S American Heart Institute Limited και της C & SO Medical Properties Limited.

Η C&S American Heart Institute Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η C&S American Heart Institute Limited παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικού νοσηλευτηρίου μέσω νοσοκομείου στην Λευκωσία. Οι δραστηριότητες του νοσοκομείου αφορούν την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκτός ΓΕΣΥ.
Η C&SO Medical Properties Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου