Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


18. Πότε πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων ;

Συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου- από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, ή την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια τουλάχιστον επιχείρηση, ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, του έλεγχου του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, αποτελεί συγκέντρωση. (βλέπε άρθρο 6 του Νόμου 83(I)/2014)

Εφόσον η Επιτροπή κηρύξει τη συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, τότε και μόνον μπορεί η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης να υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου, απαγορεύεται να τεθεί σε εφαρμογή συγκέντρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου προτού ληφθεί σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία. Η εφαρμογή συγκέντρωσης χωρίς τη σχετική ειδοποίηση έγκρισης συνιστά παράβαση του Νόμου για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου